Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Nantsoina ho amin'ny fahamasinana

11-17 Aogositra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mitombo bebe kokoa (1Tes. 4:1,2)
Alahady 12 Aog.

Vakio ny 1 Tes. 3:11–13 sy ny 4:1–18. Fomba ahoana no ifandraisan’ny toko 4 amin’ireo fizaràna samihafa ao amin’ny vavaka hita ao amin’ny 1 Tes. 3:11–13? Inona no fifandraisana misy eo amin’ny vavaka nataon’i Paoly sy ny teny nomena azy tamin’ny alalan’ny tsindrimandry nosoratany ho an’ny Tesalônianina?

Ny vavak’i Paoly ao amin’ny 1 Tes. 3:11–13 dia ahitana teny fototra maromaro izay milaza mialoha ny votoatin’ny 1 Tes. 4:1–18. Ny vavaka dia mikasika ny “fitomboana” amin’ny “fahamasinana” sy ny “fifankatiavana” noho ny amin’ny fiavian’i Jesôsy fanindroany. Ireo lohahevitra tsirairay ireo dia samy mifandraika amina andalan-teny mazava tsara ao amin’ny toko fahefatra.

Ao amin’ny andininy izay dinihintsika anio (1 Tes. 4:1, 2) dia ampiasain’i Paoly indray ny teny hoe “mitombo” izay efa nampiasainy tao amin’ny 1 Tes. 3:12, na dia tsy hita aza izany fifandraisana izany ao amin’ireo dikan-teny môderina maro. Ny dikan-teny môderina dia mikendry ilay tanjona tsara, dia ny hahatonga ny teny ho mora takarina amin’ny alalan’ny fampiasana fiteny ankehitriny, kanefa amin’izy ireny dia mety ho takona tsy nahy ny fifandraisana izay nisy teo amin’ny soratra tany am-piandohana. Ao amin’ny dikan-tenin’ny Baiboly King James Version dia mazava ny fifampiankinana misy eo amin’ny 1 Tes. 3:12 sy ny 1 Tes. 4:1; manasa ny Tesalônianina i Paoly ao amin’ireo andininy roa ireo mba “hitombo bebe kokoa” amin’ny fifankatiavan’izy ireo sy amin’ny fitiavana ny olona rehetra.

Nanomboka ny asa fandrafetana ny toetra kristianina tao amin’ny Tesalônianina i Paoly fony izy mbola teo amin’izy ireo, manohina azy anefa ny Fanahy Masina ankehitriny hameno ny banga (1 Tes. 3:10) sy hanazava ny sain’izy ireo. Ny vokatr’izany dia fitomboana bebe kokoa amin’izay efa noezahin’izy ireo natao, dia ny fivelomana amin’ny fiainana mifanaraka amin’ny fiantsoana azy ireo.

Hoy i Paoly, eo am-panombohana ny toko 4: “Ary farany...”. Ao amin’ny toko 4 sy 5 izy dia manohy ny toko teo aloha izay nametrahany ny fisakaizany amin’ireo Tesalônianina ho fototry ny torohevitra azo tanterahina izay harosony ao amin’ireo toko manaraka. Tsara fanombohana izy ireo. Ankehitriny dia faniriany ny hanohizan’izy ireo ny fitomboany amin’ireo fahamarinana izay nianarany taminy.

Mahaliana manokana ireo fanononana in-droa an’i Jesôsy ao amin’io andalan-teny io (1 Tes. 4:1, 15). Maneho izany fa manohy ny fampianarana ny tenin’i Jesôsy (izay noraketina an-tsoratra tao amin’ireo filazantsara efatra tatỳ aoriana) i Paoly. Mihoatra noho ny torohevitra tsara fotsiny no natolotr’i Paoly. I Jesôsy mihitsy no nandidy ny fitondran-tena izay nampirisihin’i Paoly. Tamin’ny naha-mpanompon’i Kristy azy dia nizara ireo fahamarinana izay nianarany avy tamin’i Kristy izy.

Vakio indray ny 1 Tes. 4:1. Inona no hevitry ny hoe “manao ny sitrapon’Andriamanitra”? Moa ve tena misy lanjany eo imason’Ilay Mpahary ny voary manontolo tokoa ny asa ataontsika? Ahoana no hahatonga ny asantsika ho tena “ankasitrahan’Andriamanitra”? Midika inona ny valin-teninao?.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.