Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 11 : Teny fikasana ho an'izay enjehina

08 - 14 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fomba fiarahabana vaovao (2Tes.1:1,2)
Alahady 09 Sept.

“Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo; ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo.” - 2 Tes. 1:1,2.

Inona no fanantenana sy teny fikasana hita eto, na dia ao amin’ny fiarahabana tsotra tahaka io aza? Teôlôjia tahaka ny inona no hita ao ary fanantenana sy teny fikasana tahaka ny inona? Ahoana no handraisantsika ireo fanantenana sy teny fikasana ireo ho an’ny tenantsika manokana?

Miresaka ny amin’ny fahasoavana sy ny fiadanana araka ny efa fanaony matetika ihany i Paoly. Amin’ny lafiny anankiray, tsy efa zavatra mifandray ihany ve ireo? Moa ny fahatanterahan’ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny teny fikasan’ny famelan-keloka ao amin’i Jesôsy tsy mitondra ny fiadanana ho eo amin’ny fiainantsika? Na inona na inona toe-javatra misy antsika, dia zava-dehibe manao ahoana ny hanokanantsika rehetra fotoana handinihana ny famonjena mahagaga natao ho antsika, miaraka amin’ny fahasoavana izay atolony antsika, na manao ahoana tsy famendrehantsika na manao ahoana? Misy fomba tsaratsara kokoa ve hanandramana ny fiadanana efa nampanantenana antsika? Ilaintsika ny manaisotra ny fijerintsika amin’ny tenantsika ka mamindra izany ho eo amin’i Jesôsy sy izay efa nomena antsika tao Aminy.

Ampitahao ny 1 Tes. 1:1 sy ny 2 Tes. 1:1,2. Misy tsy fitoviana kely eo amin’ny fehezan-teny. Inona no zava-dehibe mety ho hita eo amin’io tsy fitoviana io?

Tokana ny fahasamihafana eo amin’ny 1 Tesalônianina sy ny 2 Tesalônianina. Manjary ataon’i Paoly hoe “ao amin’Andriamanitra Raintsika” - 2 Tes. 1:1, ny “ao amin’Andriamanitra Ray” - 1 Tes. 1:1). Misy fampitomboana ny lafiny fifandraisana eto. Misy olona mahatsiaro ho tena akaiky an’i Jesôsy tokoa kanefa matahotra an’Andriamanitra Ray. Mampahery ny Tesalônianina i Paoly fa tsy misy atahoran’izy ireo ny fifandraisana amin’ny Ray, tahaka ny tsy ananany tahotra amin’ny fifandraisana amin’ny Zanaka ihany. Tonga tetỳ an-tany mantsy i Jesôsy mba haneho ny Ray.

Vakio ny Jao. 1:18 sy 14:7-11. Inona no toky sy fanantenana azontsika tsoahina avy amin’ireo andininy ireo, indrindra indrindra raha raisina araka izay hita ao amin’ny 2 Tes. 1:1,2?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.