Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 11 : Teny fikasana ho an'izay enjehina

08 - 14 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Afo sy fandravana (2Tes.1:7-9)
Alarobia 12 Sept.

Vakio ny 2 Tes. 1:7-9. Inona no antony voalohany indrindra handravana ny ratsy fanahy amin’ny fiavian’i Kristy fanindroany? Ahoana no tokony hahatakarantsika ireo andininy ireo eo anatrehan’ny maha-be fitiavana sy fahasoavana ary famelan-keloka an’Andriamanitra?

Olona maro no tsy dia mahazoazo loatra ny teny ao amin’ireo andininy ireo. Tsapan’izy ireo fa ny “famaliana”, ny valifaty, ny famaizana ary ny fampahoriana, dia tsy mendrika ho avy amin’Andriamanitra feno fitiavana sy fahasoavana ary famindrampo. Lohahevitra averimberin’i Paoly fotsiny anefa ny famaizana sy ny famaliana (Rôm. 2:5; 12:19). Mazava ny tenin’i Paoly: Indray androany dia haseho amin-kery ny fahamarinan’Andriamanitra.

Inona tokoa moa no antony tsy hahatanterahan’izany? Izay mety ho fitondrampanjakana manana ny maha-izy azy eto amin’izao tontolo izao ankehitriny, dia tsy maintsy mampiasa hery mba hifehezana ny ratsy. Na dia tsy voatery ho mahery vaika mandrakariva aza ny fampiasan-kery (toy ny fanakanana anao noho ny fandikanao ny lalàn’ny fifamoivoizana ohatra na koa rehefa hamarinina eo amin’ny lafiny fandoavana ny hetra ianao), dia misy kosa amin’ny toe-javatra sasantsasany, indrindra indrindra rehefa ny olon-dratsy mihitsy no mampiasa herisetra, dia tsy maintsy faizina amin’ny fomba mahery vaika ihany koa izy. Ny fitondram-panjakana manana ny maha-izy azy, dia manana fitsipi-pifehezana fototra mba hiadanan’ny rehetra. Faharatsiana mamohehatra maromaro amin’izay fotoana izay no ho voafehy. Arakaraka ny halehiben’ny fampiasan-kery sy ny hetraketraka no mampahery vaika ihany koa ny fampiasan-kery ilaina hamongorana izany faharatsiana izany. Tsy dia mahasarika ny saina loatra ny sary ao amin’io andalan-teny io, kanefa manome toky antsika izany fa hanao izay rehetra azony atao Andriamanitra hamaranana ny herisetra sy ny fampahoriana.

Vakio ny Apôk. 16:4-7 sy ny Dan. 7:21,22. Inona no ampianarin’ireo andalan-teny ireo ka mifanindran-dalana amin’izay vosoratr’i Paoly etsy ambony ao amin’ny 2 Tesalônianina?

Tamin’ny alalan’ny fanandramana nolalovan’ny tenany ihany no nahatakaran’i Jesôsy ny vidin’ny fangirifiriana. Azontsika atao ny matoky Azy eo amin’ny fampiharana ny fitsaran’Andriamanitra, izay tsy harahina fandringanana mihoapampana. Marina tokoa fa mitondra fahoriana ny fitsaran’Andriamanitra, kanefa na dia ny tendrontsoratra iray amin’izany aza dia tsy misy mihoatra ny ilàna azy. Raha matoky an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra isika, dia afaka matoky ihany koa fa hiharihary eo amin’ny fitsarany ny fahendrena sy ny rariny izay tsy mbola takatry ny saintsika amin’izao fotoana izao.

Ny zava-kendren’io andalan-teny io, dia tsy ny hiravoravo amin’ny famaliana ny ratsy saingy ny hampahery ireo ampahorina sy anaovana tsindry azo lena kosa. Ho avy ny andro fitsarana, ary tsy ilaintsika ny handray an-tanana ny fampiharana izany.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.