Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 11 : Teny fikasana ho an'izay enjehina

08 - 14 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fanehoam-pankasitrahana nataon'i Paoly (2Tes.1:3,4)
Alatsinainy 10 Sept.

Nahavantana kokoa an’i Paoly ny nampiasa fehezan-teny somary lava. Ny 2 Tes. 1:3-10, dia fehezan-teny tokana mifantoka voalohany indrindra amin’ireo toe-javatra manodidina ny fiavian’i Jesôsy fanindroany. Tsy ny fiavian’i Kristy fanindroany anefa na izany aza no tena votoatin’ny fehezan-teny (2 Tes. 1:3, dikan-tenin’ny mpanoratra): “Voatery misaotra an’Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo”. Ny fanazavan’i Paoly mikasika ny fiverenan’i Jesôsy (2 Tes. 1:6-10), dia anisan’ny antony isaorany an’Andriamanitra ny amin’ny Tesalônianina.

Vakio ny 2 Tes. 1:3,4. Inona no fitsipika ara-panahy lehibe hitantsika ao amin’ireo andininy ireo mikasika ny resaka finoana? Inona no mitranga amin’ny finoana rehefa tsy mitombo izy?

“Tsy maintsy” misaotra an’Andriamanitra no matoanteny fototra ao amin’ny 2 Tes.1:3-10. Mahatsiaro ho tsy maintsy misaotra an’Andriamanitra noho ny amin’ny Tesalônianina i Paoly satria mihamafy orina hatrany ny finoan’izy ireo. Mandritra izany dia mihamitombo ihany koa ny fifankatiavany, ary ireo matoanteny anankiroa ireo dia samy amin’ny filazam-potoana ankehitriny avokoa any amin’ny lahatsoratra niaingana. Midika izany fa tsy niovaova sady nitohy hatrany izany fitomboana ao amin’ny finoana sy fitiavana izany. Tahaka ny zava-maniry ihany, ho faty ny fiangonana raha tsy mitombo ara-panahy.

Tsikera mafonja ho an’ny fiangonana indray no anohizan’i Paoly ny taratasiny ao amin’ny toko faharoa sy fahatelo. Fantany anefa fa mila fampaherezana betsaka ny olona mialoha ny hahafahany mandray ny tsikera nokendrena hahasoa azy. Manome karazana fampaherezana toy izany izy ao amin’ny toko voalohany.

Anankiray amin’ireo anton’ny fampaherezan’i Paoly ny mbola niharetan’ny fiangonana hatrany ny fanenjehana. Noderainy manokana ny “faharetan’” izy ireo tao amin’ny fahoriana. Raha tokony ho finoana sy fanantenana ary fitiavana no noresahin’i Paoly, dia ny finoan’izy ireo, sy ny fitiavany ary ny faharetany kosa no nasiany teny. Koa satria ny “faharetana” no nasolo toerana ny “fanantenana”, dia io no mitarika an’i Paoly hamelabelatra ny Fiavian’i Kristy Fanindroany ao amin’ny toko manaraka.

Noho ny fitomboan’ny finoan’izy ireo sy ny fitiavany, dia nanjary reharehan’ny apôstôly eny amin’ny fiangonana rehetra tsidihiny ny faharetan’izy ireo ao amin’ny fahoriana. Tonga môdelin’ny fanoloran-tena kristianina voasedran’ny fanenjehana ny Tesalônianina.

Amin’ny fomba ahoana no itomboan’ny finoantsika vokatry ny fizahan-toetra sy ny fahoriana? Iza rahateo moa no tsy efa nitolona hihazona ny finoany, indrindra indrindra noho ny fisian’ny fizahan-toetra?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.