Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 11 : Teny fikasana ho an'izay enjehina

08 - 14 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny fahoriana amin'ny maha-famantarana ny andro farany azy (2Tes.1:5,6)
Talata 11 Sept.

Manahatahaka ny ao amin’ny TT ny 2 Tes. 1:5-10 amin’ny fiteny grika (ny dikanteny grikan’ny TT no Baibolin’ny ankamaroan’ny Kristianin’ny TV). Be kokoa noho ny ao amin’ny 1 Tesalônianina ny filazana ny amin’ny TT ao amin’ny 2 Tesalônianina.

Vakio ny 2 Tes. 1:5,6. Inona no lazain’i Paoly eto? Inona avy ireo teny fikasana hita ao?

Ny teny hoe famantarana dia midika ho “porofo” na “fanambarana mazava” ny zavatra anankiray. Inona no porofoin’ny fanenjehana ny Kristianina (and. 4)? Azo antoka fa tsy porofon’ny fitsarana ataon’Andriamanitra amin’ny vahoakany izany. Mifanohitra amin’izany aza, manondro ny fitsarana ho avy izany, izay hanamarinana ny vahoakan’Andriamanitra ary hamaliana ireo nanenjika azy kosa araka ny fampahoriana nataony taminy.

Misy hafatra ho antsika eto. Ny herisetra ihany no mahatonga ny herisetra, ary ireo izay manao herisetra amin’ny hafa dia tokony hatahotra ny hiharan’izany koa any amin’ny hoavy. Ny fitsaran’Andriamanitra no manamboatra ny zavatra rehetra. Ireo izay manenjika ny vahokan’Andriamanitra dia hiatrika ny fitsaran’Andriamanitra indray andro any. Ireo izay iharan’ny tsy rariny amin’izao fotoana izao noho ny amin’ny finoany kosa anefa dia tsy hanan-tahotra momba ny fitsaran’Andriamanitra ho avy. Hiharihary eo imason’ny rehetra amin’izay fotoana izay fa ankasitrahan’Andriamanitra izy ireo.

Mampirisika ny mpino ny TV mba hampiseho fahasoavana sy famindrampo ary famelan-keloka amin’ny hafa. Saingy rehefa toherina sy valiana amin’ny ozona sy ny famelezana ary ny fampidirana am-ponja ireo fihetsika ireo, dia mampahery indrindra ny mahafantatra fa tsy haharitra mandrakizay tsy akory izany tsy fahamarinana izany. Ampirisihina hatrany àry ny olomasin’Andriamanitra mba hanana faharetana (jereo koa ny Apôk. 14:12).

Noho izany i Paoly ao amin’ny 2 Tes. 1:5,6, dia mampahatsiahy an’ireo Tesalônianina iharan’ny fanenjehana fa ny “fitsaran’Andriamanitra marina” any amin’ny hoavy dia hampiseho ny fankasitrahany azy ireo dieny ankehitriny. Mihoatra noho izany, ny faharetany sy ny finoany teo anatrehan’ny fizahan-toetra no manamarina fa efa nofidin’Andriamanitra izy ireo. Eo amin’io lafiny io ny fahorian’ny Kristianina dia fototra iorenan’ny fifaliany (1 Tes. 1:6,7). Porofo miharihary eo amin’ny fiainana mihitsy izany momba ny hoe antokon’iza no hahajoro rehefa tonga i Jesôsy.

Ny andininy fahadimy dia mampiseho ny fitsarana marin’Andriamanitra eo amin’ny fanekeny ny Tesalônianina. Asehon’ny and. 6 izany amin’ny alalan’ny fanamelohana sy ny fandravana ny mpanenjika azy ireo. Eo amin’ireo tranga roa ireo, dia ny fitsarana amin’ny andro farany no vokatry ny fitondran-tena ankehitriny.

Efa niharan’ny fanenjehana tsy ara-drariny ve ianao, ary toa tsy mba nahazo famaizana vokatry ny nataony akory ireo mpampahory anao? Raha nisy izany, inona no fampaherezana azonao raisina avy amin’ny teny fikasan’ny fitsaran’Andriamanitra? Na jereo amin’izao lafiny izao indray: efa nanao ny tsy rariny tamin’olona ve ianao ka afa-maina tamin’izao (fara fahakeliny hatramin’izao)? Raha izany no izy, ahoana no fomba fijerinao ny teny fikasana mikasika ny fitsaran’Andriamanitra amin’ny andro farany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.