Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 11 : Teny fikasana ho an'izay enjehina

08 - 14 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 14 Sept.

“Nosoratan’olona nahazo tsindrimandry ny Baiboly, ary tsy fomba fanehoan’Andriamanitra ny eritreriny sy ny fiteniny izany, fa an’olombelona. Tsy voaseho Andriamanitra raha amin’ny maha-mpanoratra Azy. Tsy maintsy hilaza matetika ny olona fa tsy toy ny avy tamin’Andriamanitra ny fiteny toy izao na toy izao. Andriamanitra anefa tsy nametraka ny Tenany eo amin’ny teny, na ny lôjika, na ny fomba fiteny na ny fanehoan-kevitra ao amin’ny Baiboly. Ny mpanoratra ny Baiboly, dia mpanoratra ny Tenin’Andriamanitra fotsiny ihany fa tsy penina fanoratany tsy akory (…)

“Tsy ireo teny ao amin’ny Baiboly no avy tamin’ny tsindrimandry fa ny olona nasaina nanoratra izany no nahazo tsindrimandry. Tsy eo amin’ireo teny na fomba fiteny ampiasain’izany olona izany no iantefan’ny tsindrimandry fa ilay olona mihitsy. Rehefa eo ambanin’ny herin’ny Fanahy Masina mantsy izany olona izany, dia misy foto-kevitra maromaro tonga ao aminy. Mbola raiki-tampisaka eo amin’ny teny ampiasainy anefa ny saina manokana ananany. Manenika ny sainy ny fisainan’Andriamanitra avy eo. Tafakambana amin’ny saina sy ny sitrapon’ny olona ny sain’Andriamanitra sy ny sitrapony, ka izay no mahatonga ny tenin’ny olona hanjary ho tenin’Andriamanitra.” —SlM, b. 1, t. 21.

“Nifandrindra tanteraka tamin’ny fampianarany teo aloha ny anatra nalefan’i Paoly ho an’ny Tesalônianina tao amin’ny epistily voalohany nosoratany mikasika ny fiavian’i Kristy fanindroany. Nefa diso fandray ny teniny ny rahalahy Tesalônianina sasany (…)

“Niezaka ny hanitsy ny fandraisana diso ny fampianarany i Paoly tao amin’ny epistiliny faharoa, sy haneho azy ireo ny tena heviny marina.”- VM, t. 230.

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra:

- Amin’ny alalan’ny fandinihana fatratra ny teny tsirairay avy ve no hisehoan’ny fahamarinan’ny Soratra Masina sa eo amin’ireo lohahevitra midadasika izay hitantsika amin’ny alalan’ny vakiteny mivelatra kokoa? Sa samy manana ny fotoana sy ny toerana sahaza azy avy izy ireo? Ifanakalozy hevitra eo amin’ny kilasy ny valin-teninareo.

- Vakio ny tenin’i EGW eo ambony mikasika ny fiasan’ny tsindrimandry. Ahoana no hanampian’izany antsika hahatakatra ny “maha-olombelona” izay miseho tsindraindray manerana ny Baiboly?

- Miteraka tahotra ao aminao ve ny eritreritra mikasika ny Fiavian’i Krsity fanindroany sa mitondra fanantenana ho anao? Milaza inona aminao ny valin-teninao mikasika ny fifandraisanao amin’Andriamanitra sy ny fahatakaranao ny filazantsara? Na mikasika azy roa mihitsy?

- Na dia marina tokoa aza fa manamafy ny finoantsika sy mampiorina ny toetsika ny fizahan-toetra, dia inona kosa ny hevitrao mikasika ireo olona izay tsy vitan’ny hoe mitondra fangidiana sy fahasorenana ho azy ihany ny fizahan-toetra (izany hoe manimba ny toetrany) fa mamono ny finoany mihitsy?

Famintinana : Ao amin’ny toko voalohany amin’ny 2 Tesalônianina i Paoly, dia ravoravo noho ny fahatokiana ananan’ny Tesalônianina na dia ao anatin’ny fahoriana be aza. Mampahery azy ireo izy amin’ny fisarihana ny sainy any amin’ny toe-javatra izay hiseho amin’ny fiverenan’i Jesôsy. Na inona mitranga amin’izao fotoana izao na inona, dia ananantsika ny teny fikasana fa hanatanteraka ny fitsarany Andriamanitra.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.