Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 12 : Ny antiKristy

15 - 21 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Voaseho ilay mpadika lalàna (2Tes.2:8-10)
Alarobia 19 Sept.

Vakio ny 2 Tes. 2:8-10. Ahoana no ahatakarantsika ireo toe-javatra ireo? Inona no zava-dehibe manokana ao amin’ny hoe: “tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana” izy ireo?

Noresahina voalohany tao amin’ny 2 Tes. 2:3, 4 ny amin’ilay lehilahin’ota. Efa niasa nandritra ny ampaham-potoana maro teo amin’ny tantaran’ny fivavahana kristianina izy handrava ny lalàn’ Andriamanitra (indrindra indrindra fa ny Sabata) ary hisandoka ireo fahefana izay an’i Kristy irery ihany. Ao amin’ireo andalan-teny tahaka ny Dan. 7:20-25 (ilay tandroka kely) sy ny Apôk. 13:1-7 (ilay bibidia niakatra avy tamin’ny ranomasina), dia io fahefana io ihany no niasa taorian’ny fahalavoan’ny fanjakan’ny amperora rômanina mpanompo sampy, izay nampikambana ny fahefana ara-pivavahana sy ny fahefana ara-panjakana mba hanenjehana ny olo-masin’Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy ny fahefana papaly irery no hany fahefana eo amin’ny tantara, izay mifanaraka tsara amin’ireo fanoritsoritana rehetra avy amin’ny faminaniana ireo. Mpandinika maro nanomboka tany amin’ny vanim-potoana antenantenany ka hatramin’izao vaninandro izao, izay nanome fanazavana mikasika izany, no nanondro io fahefana io ho antikristy. (Tao anatin’ny taonjato anankiray na roa ihany izay no nialan’ny ankamaroan’ny Kristianina tamin’io fanazavana io, ary manitikitika ny saina tokoa izany, raha dinihina araka ny fahatakarantsika ireo toe-javatra hiseho amin’ny andro farany). Mifanaraka tsara amin’ny fanoritsoritana hita ao amin’ny 2 Tes. 2 ny zavatra fantatra mikasika ny fahefana papaly, izay mampiseho fa ilay lehilahin’ota dia sady lehilahy (izany hoe olona) no zavatra tsy voafaritra ho lahy na vavy ihany koa (izany hoe fahefana eto amin’izao tontolo izao).

Ao amin’ny and. 7, dia manondro mazava tsara io fisehoan-javatra io mihitsy ny hoe “zava-miafina, dia ny tsy fankatoavan-dalàna”. Fa rehefa madiva hifarana ny tantara, mialoha indrindra ny fiavian’i Kristy fanindroany, dia mbola hisy ny fikomiana amin’Andriamanitra sy ny lalàny, izay haneran-tany sy hiharihary kokoa. Ny mbola fifandimbiasan’ny fahefana, na izay hita ao amin’io andalan-teny io na ny any amin’ny andalan-teny hafa (Dan. 7 sy Apôk. 13), dia manondro fa hitana anjara asa lehibe any amin’ny andro farany ihany koa ny fahefana papaly.

Asa inona, izay efa nataon’Andriamanitra tany aloha teo amin’ny tantara, no hosandohan’ilay mpamitaka lehibe amin’ny farany? Ampit. Asa. 2:22 ny 2 Tes. 2:9.

Ny andalan-teny dinihintsika ankehitriny dia manala sarona antikristy lehibe lavitra, izay ao ambadik’ilay efa niasa teo anivon’ny firenena rehetra teo amin’ny tantara. I Satana mihitsy no tompo marika amin’ireo fitaka amin’ny andro farany. Koa satria efa mihamanakaiky ny fiverenan’i Jesôsy, dia hoteren’ireo toe-javatra izy hanao izay faraheriny hanatanteraka ny asa famitahana farany. Hanao izay rehetra azony atao izy ka hiseho amin’ny endrik’i Jesôsy mba haka tahaka ny asa nataony fony izy tety (jereo ny Zoma). Hiezaka hisarika ny saina tsy hifantoka amin’ny filazantsara (ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitsanganan’i Jesôsy tamin’ny maty) izy amin’ny alalan’ny fahagagana sandoka. Eny, fa na ny Fiaviany fanindroany koa aza halainy tahaka.

Diniho maharitra kokoa io hevitra hoe “fitiavana ny fahamarinana” io. Ahoana no fomba “andraisantsika” izany? Nahoana no zava-dehibe tokoa ny fananana io fitiavana io ho an’izay rehetra tsy maniry ny ho azon’ny fitaka ara-panahy, indrindra indrindra amin’izao andro farany izao? Ahoana no ianarantsika “mandray ny fitiavana ny fahamarinana”, na dia amin’izao fotoana izao aza?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.