Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 12 : Ny antiKristy

15 - 21 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny antiKristy (2Tes.2:1-12)
Sabata 15 Sept.

Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Tes. 2:1–12; Mat. 24:1–14; Zak. 3:1; Dan. 8:8–11; Asa. 2:22.

Tsianjery :“Aza mety hofitahin’olona akory hianareo; fa tsy ho avy izany, raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka hiseho ilay lehilahin’ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana.” - 2 Tes. 2:3.

Hevi-dehibe: Ny fahamarinana mikasika ireo fitaka hiseho amin’ny andro farany no nambaran’i Paoly rehefa nanitsy ny fiheveran-diso teo amin’ny Tesalônianina mikasika ireo toe-javatra hitranga amin’ny andro farany izy.

Teny anelanelan’ireo teny fampaherezana sy fanentanana rehetra nataon’i Paoly, dia nanoratra ny amin’ireo toe-javatra hitranga amin’ny andro farany izy, ao anatin’izany ilay toejavatra lehibe indrindra hitranga, dia ny fiavian’i Jesôsy fanindroany izany.

Na dia miresaka momba ny andro farany aza i Paoly ao amin’ny andalan-teny hodinihina amin’ity herinandro ity, dia somary miova kely amin’izay efa voalaza teo aloha ny zavatra tiany hasongadina. Amin’ny lafiny anankiray, dia efa voalazany tamin’ny Tesalônianina ny tsipiriany momba izany fony izy teo amin’izy ireo. Amin’ny lafiny anankiray hafa, ny tanjony ao amin’io andalan-teny io dia maneho ny maha-mpitandrina azy, hampitony sy handresy lahatra azy ireo mba hanana faharetana kokoa mikasika ireo toe-javatra hiseho amin’ny andro farany ary hampitandrina azy ireo eo anatrehan’ny fampianaran-diso efa miely momba izany.

Ny fiantombohan’ny andalan-teny amin’ity herinandro ity (2 Tes. 2:1,2), dia ahitana teny grika maromaro izay misarika ny saina indray ho any amin’ny 1 Tes. 4:13--5:11, toy ny fiavian’ny Tompo (1 Tes. 4:15), ny fanangonana ny olona masina ho eo aminy (1 Tes. 4:17), ary ny andron’ny Tompo (1 Tes. 5:2). Azo lazaina fa fanazavana izay efa voalazan’i Paoly teo aloha ny andalan-teny amin’ity herinandro ity. Ao no anambarany fahamarinana, izay ilaintsika fantarina ihany koa amin’izao andro izao.

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.