Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 13 : Mihazona ny fiangonana ho mahatoky

22 - 28 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fananana toky eo anatrehan'ny ratsy (2Tes 3.1-5)
Alatsinainy 24 Sept.

Maro ny olona eto amin’ity izao tontolo izao misy antsika ankehitriny ity no mihomehy mieritreritra hoe tena misy arabakiteny tokoa i Satana. Anganongano ihany izy ao an-tsain’izy ireo, vary mangatsiaka nolovàna avy tamin’ireo vanim-potoan’ny finoanoam-poana, talohan’ny vanim-potoan’ny siansa. Heverin’izy ireo fa ny tsara sy ny ratsy dia vokatra kisendrasendra avy amin’ny anton-javatra iray sy ny vokatra aterak’izany fotsiny ihany. Na, izao ihany koa no ao an-tsain’ny olona sasany: ny ratsy sy ny tsara dia foto-kevitra natsangana ara-kolontsaina fotsiny ary mifandraika amin’ny fotoana sy ny toerana manokana, dia izay ihany.

Ambaran’ny Baiboly mazava tsara anefa fa tena misy tokoa i Satana. Matetika no tombontsoa ho azy, any amin’ny faritra sasantsasany eo amin’izao tontolo izao, ny miafina ao ambadiky ny endriky ny devoly mitafy akanjo mena midorehitra miaraka amin’ny tandroka, na mamela ny olona haneso azy mihitsy amin’ny fanehoana azy araka izany endrika izany. Lasa lavitra izany kisarisary izany, mahatonga ny olona hihevitra fa tsy tena misy izy, ary izay mihitsy moa no tadiavin’i Satana. (“Ny devoly anie no nahatonga ahy hanao izany e!” hoy ny teny malaza fampiasan’ny mpilalao teatira anankiray rehefa hanesoeso izy.)

Vakio ny 2 Tes. 3:1-5. Na dia hita ao aza ireo fihaikana ny finoantsika, dia misy fanantenana kosa ambaran’i Paoly. Miorina eo amin’ny inona izany fanantenana izany, ary inona no fepetra ahazoantsika antoka fa tokony hotakintsika izany? Jer. koa ny Lio. 10:25-28; Deo. 8:1.

Atombok’i Paoly amin’ny fangataham-bavaka io andalan-teny io (tahaka ny ao amin’ny 1 Tes. 5:25), vavaka mba hielezan’ny filazantsara haingana sy hankalazana izany amin’ny alalan’ny asany. Tian’i Paoly ihany koa ny hivavahan’izy ireo mba hovonjena ho afaka amin’ny olona ratsy fanahy (2 Tes. 3:2) izy. Io fitenenana eo io dia toa midika fa nisy olona manokana efa tao an-tsain’i Paoly, ary mety ho efa fantatr’ireo nandray ny taratasy mihitsy aza ireo olona ireo.

Misy tsilalaon-teny ampiasain’i Paoly eto (2 Tes. 3:2,3). Tsy àry manana “finoana” avokoa ny olona rehetra (fatokiana an’Andriamanitra na fanoloran-tena ho Azy). “Mahatoky” anefa ny Tompo (izany hoe azo ianteherana – mahatonga anao hino sy hanolo-tena). Azo itokiana io Tompo mahatoky io ary hiaro azy ireo amin’ilay ratsy, dia i Satana izany, Izy. Izao anefa no vaovao mahafaly, na dia mahery kokoa noho isika aza i Satana, ny Tompo kosa dia mahery lavitra noho i Satana, ary afaka mahita fialofana azo antoka sy hery ao amin’ny Tompo isika.

Rehefa namarana io andalan-teny io i Paoly (2 Tes. 3:4,5) dia mbola nidera ny Tesalônianina indray izy ary nanolotra vavaka ho azy ireo. Matoky izy fa manao izay nasainy natao izy ireo ary mbola hitohy hanao izany hatrany na dia eo aza ny fanoheran’i Satana sy ireo olona ampirisihiny hanao izany. “Vavaka firarian-tsoa” (2 Tes. 3:5) no natolony mba hotarihin’ny Tompo ny sain’izy ireo ho amin’ny “fitiavana an’Andriamanitra” sy ny “faharetan’i Kristy”.

Na dia teo aza ireo fitsapana sy fahoriana maro, ny taratasin’i Paoly kosa dia feno finoana sy fanantenana ary toky mandrakariva. Ahoana no ahafahantsika mianatra ny hanana ihany koa izany finoana sy fanantenana ary toky izany, ho antsika, na dia eo aza ireo toe-javatra sarotra manjo antsika matetika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.