Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 13 : Mihazona ny fiangonana ho mahatoky

22 - 28 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mihazona ny fiangonana ho mahatoky (2Tes 2.13-3.18)
Sabata 22 Sept.

Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Tes. 2:13–-3:18; Asa. 17:11; Lio. 10:25–28; Mat. 7:24–27; 18:15–17.

Tsianjery :“Koa tomoera tsara, ry rahalahy, ka hazòny ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin’ny teninay, na tamin’ny epistilinay.” - 2 Tes. 2:15.

Hevi-dehibe: Na dia ananantsika aza ireo teny fikasana rehetra miezinezina sy be voninahitra momba ny hoavy, dia mbola tsy maintsy miatrika ireo fihaikana sy tolona isan’andro ao anatin’ny fiangonana isika. Toy izany koa ny zava-nisy tao amin’ny fiangonan’ny Tesalônianina.

Tsy misy valaka amin’ny zava-maniry ny fiangonana. Raha tsy mitombo ny zava-maniry anankiray, dia ho faty izy. Izany hoe, ny fiovan’ny zava-maniry dia mizotra araka izay nanamboaran’Andriamanitra azy. Toy izany koa, ny fiangonana anankiray izay tsy miova sy tsy mitombo dia ho faty. Tsy ny fiovana rehetra anefa no tsara. Mety hampanalavitra antsika amin’ny maha-isika antsika ny fiovana. Mety hisakana ny fahatanterahan’ny zava-kendren’Andriamanitra ho antsika ihany koa izany. Mila mitandrina amin’ny fomba manokana ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro fahafito eto, satria tsy misy afa-tsy isika no mitory io hafatry ny fahamarinana ankehitriny io! Andraikitra mavesatra izany, izay tsy tokony hohadinointsika na oviana na oviana, na laika isika na mpitandrina.

Tamin’ny alalan’ny fanambarana sy ny fifanarahana notarihin’ny Fanahy no efa nitondran’Andriamanitra ny fiangonana ho amin’ny fahazavana lehibebe kokoa hatrany. Ny fahazavana tany amin’ny lasa no manampy ny fiangonana hahita ny lalany eo anivon’ny onjan’ny fiovaovana mamitaka. Ny teny farany nataon’i Paoly ho an’ny Tesalônianina dia manolotra tari-dalana avy amin’ny Fanahy ho antsika eo amin’io sehatra goavana io.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.