Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 13 : Mihazona ny fiangonana ho mahatoky

22 - 28 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 28 Sept.

“Nahasorena fatratra ireo mpino tany Tesalônika ny olona tonga teo aminy nitondra hevitra sy fampianarana mibirioka any amin’izay tsy izy. Misy ‘tsy mitoetra tsara, ka tsy miasa akory, fa mivezivezy foana (...)’ Efa nalamina tsara ny fiangonana ary nisy tompon’anjara notendrena ho mpitandrina sy diakona. Nisy sasany anefa, be sitrapo sy mahery fihetsika, nandà ny hilefitra amin’izay mitana toerampahefana ao amin’ny fiangonana.” - VM, t. 228.

“Tsy niantehitra fotsiny tamin’ny vokatry ny asan’ny tanany i Paoly raha tany Tesalônika (...) Fil. 4:16. Na dia efa nandray izany fanampiana izany aza izy, dia noezahiny ny hampiseho tamin’ny Tesalôniana ny asa nataon’ny tenany mba ho ohatra halainy tahaka, ka tsy hisy hiampanga azy ho fatra-pitia vola, ary mba hahatsapa ny tenany ho diso koa ireo izay tery saina ka mandrara ny asa atao amin’ny herin-tsandry.” - t. 305.

“Ny fahazarana manohana ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin’ny fidonanahampoana amin’ny alalan’ny fanomezana manokana na ny volam-piangonana dia mampirisika azy ireo hanana fahazarana feno fahotana, ary zavatra tokony hialana indrindra izany. Ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra ary ny ankizy, dia tokony hobeazina hanao asa tsara sy mahasoa. Tokony hiana-draharaha avokoa ny rehetra. Mety ho fanamboarana lay izany na raharaha any amin’ny sehatra hafa. Tokony hampianarina ny rehetra hampiasa ny rantsam-batany tsirairay avy ho amin’ny tanjona mahasoa. Sitrak’Andriamanitra ary vonona Izy hampitombo ny fahafaha-manaon’izay rehetra vonona hamolaka ny tenany hanana fahazarana tia miasa tsara.” - SDABC, b. 7, t. 912.

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra:

• Ahoana no fomba hahaizan’ny fiangonantsika mandanjalanja ny fifikirana amin’ireo fahamarinana azo antoka tamin’ny fotoana lasa sy ny fanarahana ny fahazavana mihamitombo izay alefan’Andriamanitra? Ahoana no ahafantarantsika fa tena “fahazavana” tokoa ny “fahazavana” vaovao fa tsy fitaka?

• Ahoana no fomba itondrantsika ireo mambran’ny fiangonana tsy mpanaradalàna sy manahirana, izay toa manana anton-javatra mampitaraina azy mandrakariva? Ahoana ihany koa anefa, etsy an-danin’izany, ny amin’ireo izay hita fa sahiran-tsaina noho ny amin’ny olana tena misy marina tokoa?

• Fintino ao an-tsainao ny tena votoatin’ny hafatra nampitain’i Paoly tamin’ny Tesalônianina ao amin’ireo taratasy anankiroa ireo, amin’ny fomba izay mahatonga izany hafatra izany ho sahaza indrindra ny toe-javatra misy ao amin’ny fiangonantsika amin’izao fotoana izao.

Famintinana : Ireo taratasy anankiroa nosoratan’i Paoly ho an’ny Tesalônianina dia nampianatra antsika zavatra betsaka mikasika ny hoe fiangonana miaina ao anatin’ny tontolo feno toe-javatra sarotra manahirana. Na dia samy hafa tanteraka amin’ny toe-javatra iainantsika amin’izao vaninandro izao aza ny toe-javatra natrehin’i Paoly tamin’izany fotoana izany, ireo fitsipika narahiny kosa dia maharitra mandrakizay satria ny Tompo mihitsy no nanindrimandry azy tamin’izany.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.