Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 01 : Ady lehibe ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy

29 Sept - 05 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny adin'i Satana
Alarobia 03 Okt.

Raha nandinika tsara ny fianarana omaly ianao, dia nahita fa naneho tsikelikely ny Tenany sy ny fahamarinany teo anivon’izany fifanandrinana izany Andriamanitra. Niasa tamin’ny alalan’ireo fanompoam-pivavahana nataon’ireo patriarika tao amin’ny fitoerana masina isiraelita Andriamanitra, tamin’ny alalan’ny fahafatesan’i Kristy ho fanati-panavotana, tamin’ny alalan’ny fiangonana, ary amin’ny alalan’ny asa ataon’i Kristy ao amin’ny fitoerana masina ao an-danitra.

I Satana anefa etsy an-danin’izay dia miasa tsy an-kijanona mba hahatonga ny drafitry ny Tompo handamòka. Efa niompana betsaka ary mbola miompana amin’ireo olana ireo indrindra anefa ny fifanandrinana lehibe.

Ohatra, ny fanaovana fanatitra nataon’ny patriarka tao amin’ny fitoerana masina tao Isiraely, dia nokendren’Andriamanitra hahatsiarovan’ny taranak’olombelona ny Mpamorona sy mba hamelona mandrakariva ny fanantenana ny fanavotana.

Ahoana no fomba niezahan’i Satana haka an-keriny sy handrava ny fahamarinana mikasika ny drafi-panavotana, indrindra indrindra araka ny nanambaràna izany teo amin’ny rafitra fanaovana fanatitra? Jereo ny Rôm. 1: 20-28; Deo. 32:17,18.

Mazava loatra fa ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty, ny asany teto an-tany sy ny fahafatesany ho avotra ho antsika teo amin’ny hazo fijaliana dia ampahany goavana teo amin’ny fomba nofidin’Andriamanitra handresena an’i Satana eo amin’ny fifanandrinan’izy ireo. Azo antoka tamin’ny alalan’ny fahafatesan’i Kristy fa resy i Satana izay niasa fatratra hanohitra an’i Kristy.

Inona no ambaran’ireto andininy ireto amintsika mikasika ny fomba nataon’i Satana hanoherana an’i Jesôsy? (Mat. 2:1–18; 4:1–11; 16:21–23; 27:39–42)

Taorian’ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin’ny maty i Kristy, dia nametraka ny fiangonany teto an-tany ho fanambarana ny vaovao mahafalin’ny famonjena amin’ny taranak’olombelona very. Vao niandoha ny fiangonana dia efa tapa-kevitra ny hampahaosa sy handrava izany i Satana. Mampiseho ny sasantsasany amin’ireo tetik’adin’i Satana eo amin’ny fanoherany ny fiangonana ireto andininy manaraka ireto: Asa. 5:17,18; 7:54-60; 2 Tes. 2:1-4; 1 Tim. 4:1; 2 Pet. 2:1; Apôk. 12:13-17.

Mandritra izany ny bokin’ny Hebreo, dia milaza ny amin’ny tena fitoerana masina ao an-danitra. Niditra tao i Kristy taorian’ny fitsanganany (Heb. 4:14-16; 9:24), mba hanao asa fisoronana ho an’ny taranak’olombelona mpanota (Heb. 7:27). Hitantsika ao amin’ny Dan. 8:11-14 ny asa ataon’i Satana izay mifandraika amin’ny asa fisoronana ataon’i Kristy ao amin’ny fitoerana masina ao an-danitra, miaraka amin’ny fiezahany haka an-keriny izany asa izany.

Zava-dehibe ny mamaky ny 1 Pet. 5:8,9 ka mahazo tsara ny hevitry ny fampitandremana voalaza ao, kanefa tena ilaina indrindra koa ny mampihatra izany eo amin’ny fiainana andavandro. Manao ahoana tokoa àry ny fanoherantsika ny devoly? Impiry ao anatin’ny andro anankiray no ahatsapanao ny fiezahan’ny devoly handavo anao?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.