Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 01 : Ady lehibe ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy

29 Sept - 05 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fototra niaingany
Sabata 29 Sept.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen. 3:15; Apôk. 12:1–17; Isa. 14:4–21; Ezek. 28:12–19; Isa. 53:6; Rôm. 1:20–28; Jao.16:2.

Tsianjery : “Dia hampifandrafesiko hianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany: izy hanorotoro ny lohanao, ary hianao kosa hanorotoro ny ombelahin-tongony” - - Gen. 3:15.

Hevi-dehibe : Ny lohahevitry ny ady ifanandrinan’ny ratsy sy ny tsara dia foto-kevitra mahafao-be izay mampikambana ireo foto-pinoan’ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito.

Voalaza hatramin’izay fa ny “tsy fahampiana no mahatonga ny olona hamoron-javatra.” Ny tiana hambara amin’ny hoe «mahatonga» dia hoe “loharanon’ny”, “fototra iaingan’ny”. Izany hoe ny fahasahiranana amin-javatra iray na ny tsy fahampiana izany no mampihetsika ny olona hanao zavatra. Ohatra, mila fitaovana mpanadio rivotra ny olona ka izany no mahatonga ny hetsika hitady loharanon’angovo hafa ankoatra ny arintany.

Tahaka ny famoronana zavatra azo tsapain-tanana ihany, dia misy anton-javatra manosika azy ihany koa ny rafitry ny foto-pinoana, izany hoe fitsipika anankiray manazava azy.

Ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito dia mihazona foto-pinoana 28. Manana ny fototra iorenany ao amin’ilay antsointsika hoe “ady ifanandrinan’ny ratsy sy ny tsara” ireo foto-pinoana ireo. Misy ifandraisany amin’ny lafiny anankiray manokana amin’io fifanandrinana lehibe io ny tsirairay avy amin’ireo foto-pinoana 28 ireo. Ny foto-pinoana hodinihina amin’ity telovolana ity no mitana ny toerana mety indrindra eo anatrehan’ny fototra niaingan’ny lohahevitr’io ady lehibe io.

Hojerentsika amin’ity herinandro ity ny sasantsasany amin’ireo lafiny lehibe mahakasika io fototra niaingana io.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.