Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Ny fanambarana sy ilay Andriamanitra voambara

06 - 12 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny foto-pampianaran'ny Baiboly
Alahady 07 Okt.

Vakio ny 2 Pet.1:19-21. Inona no ambaran’ireo andininy ireo amintsika mikasika ny fomba fiheveran’ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao ny Soratra Masina?

Antitranterin’i Petera fa tsy avy tamin’olombelona no niaingan’ireo faminanian’ny Testamenta Taloha. Voalazany fa noho ny “fitarihan’ny Fanahin’Andriamanitra” azy ireo no nampiteny ny mpaminany. Ny hoe “nitondran’ny Fanahy Masina” dia midika fa avy tamin’ny Fanahy Masina ny faniriana nitarika azy ireo hanoratra ny Soratra Masina. Raha fehezina, dia ny Tompo mihitsy no nampanoratra ireo mpanoratra ny Baiboly ireo.

Vakio ny 2 Tim. 3:16,17. Inona no ambaran’ireo andininy ireo amintsika mikasika ny Baiboly sy ny tokony hampiasana azy?

Mazava tokoa fa tian’i Paoly ho takatr’i Timoty fa satria avy tamin’Andriamanitra ny Soratra Masina, dia azo ianteherana tsara ary sarobidy indrindra eo amin’ny fampijoroana tsara ny mpino. Tsy mametraka ahiahy velively ny amin’ny fahamarinan’ny Soratra Masina sy ny fahefany ary ny niandohany i Paoly. Mariho ihany koa fa “izay Soratra rehetra” no resahiny eto. Asehony araka izany fa tsy misy ampahany avahana eto fa samy avy amin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra avokoa izy rehetra. Tsy izay rehetra voalaza (tahaka ny lalàna seremôniely ohatra) no tsy maintsy arahintsika, kanefa tsy midika velively izany fa misy ampahany amin’ny Baiboly tsy avy amin’ny tsindrimandry ary misy avy aminy, na koa samy hafa ny fomba nanomezana tsindrimandry ireo ampahany rehetra (na inona mety ho hevitr’izany na inona).

Vakio ny Mat. 4:4,7,10; 22:41-46; Jao. 10:34,35. Inona ny fahamarinana lehibe mikasika ny Soratra Masina sy ny fahefany ka azontsika raisina avy amin’ireo andininy ireo?

Na inona inoantsika na inona, dia mila fototra iaingana isika izay hiorenan’izany zavatra inoana izany. Ho an’ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, izany fototra izany dia ny Baiboly, izay sady faneva fara tampony no tompo tokan’ny fahamarinana.

Fotoana manao ahoana no atokanao hamakiana ny Tenin’Andriamanitra? Ampahany manao ahoana eo amin’ny fiainanao no volavolain’ny fampianarany? Saintsaino ireo 24 ora farany. Inona no nataonao na tsy nataonao tao anatin’izany fe-potoana izany raha ny Soratra Masina no resahina?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.