Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Ny fanambarana sy ilay Andriamanitra voambara

06 - 12 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ireo sahan'asan'Andriamanitra
Alakamisy 11 Okt.

Na dia ny famakiana maimaika indrindra ny Baiboly aza, dia ahitana fa miditra an-tsehatra eo amin’ny fiainan’ny taranak’olombelona sy izay mitranga etỳ an-tany tokoa Andriamanitra. Tsy mba lavitra Izy, na mihatakataka na koa tsy mifandray velively amintsika, araka ny ampianarin’ireo foto-kevitra grika mikasika an’Andriamanitra, sy ny fanoritsoritana ataon’ny teôlôjianina sasantsasany momba Azy. Efa nampifamatotra ny Tenany akaiky dia akaiky amin’ny zavaboariny ny Tompo, na dia samy hafa tanteraka amin’izy ireo aza Izy.

Araka ny hitantsika omaly, dia voalazan’ny Baiboly fa Mpamorona antsika Andriamanitra, ary mampiseho izany fa tena mifamatotra lalina amin’ity tontolo ity tokoa Izy. Inona ihany koa ireo sahan’asan’Andriamanitra hafa eto an-tany araka ny ambaran’ireto andininy manaraka ireto amintsika, indrindra indrindra eo amin’ny tontolon-kevitry ny fifanandrinan’ny tsara sy ny ratsy?

Gen. 11:9 ________________________________________________________________

Gen. 19:24 _______________________________________________________________

Eks. 3:1-14 ______________________________________________________________

Jao. 3:16 _________________________________________________________________

1 Tes. 4:17 _______________________________________________________________

 

Tsy misy isalasalana fa Andriamanitra iray izay mifamatotra tanteraka amin’ny taranak’olombelona no ambaran’ny Baiboly. Ny sary iray manontolo mampiseho ny ady lehibe ifanaovan’i Kristy sy i Satana, dia tena miompana amin’ny fomba fiasan’Andriamanitra mihitsy eo amin’ny famonjena ny taranak’olombelona amin’ny fanandevozan’ny ota sy i Satana. Manomboka amin’ny famoronana ny tany (Gen. 1:1) ka hatramin’ny hazo fijaliana (Jao. 19:18) ary hatramin’ny famoronana indray ny tany (2 Pet. 3:12,13), ny Baiboly, dia mampiseho amintsika mazava tsara fa miditra an-tsehatra lalina amin’ny fiainan’ny taranak’olombelona tokoa Andriamanitra.

Teo amin’ny lafiny inona avy no efa nanandramanao manokana ny fiasan’ Andriamanitra? Tamin’ny fomba ahoana no efa nahitanao ny fiasany teo amin’ny fiainanao sy ny fiainan’ny hafa? Amin’ny fomba ahoana no hianarantsika mandray hery avy amin’ny fahafantarana fa tena akaiky dia akaiky amintsika tokoa Andriamanitra?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.