Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Ny fanambarana sy ilay Andriamanitra voambara

06 - 12 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny zava-miafina momba an'Andriamanitra telo izay iray
Alarobia 10 Okt.

Ny Baiboly dia manambara fahamarinana maromaro amintsika mikasika an’Andriamanitra, ary tsy misy na iza na iza afaka hanome izany amintsika. Anisan’izany fahamarinana izany ny maha-Mpamorona antsika Azy. Izany mantsy no zavatra voalohany resahin’ny Baiboly amintsika mikasika an’Andriamanitra, dia ny namoronany ny “lanitra sy ny tany” (Gen. 1:1).

Anisan’ireo zavatra maro mahatalanjona mikasika io andininy io ny fanehoan’ny Baiboly fotsiny ihany ny fisian’Andriamanitra kanefa tsy miezaka manaporofo izany izy na koa maneho izany. Miompana betsaka amin’ny fampianarana antsika momba ny toetoetr’Andriamanitra ny Baiboly, indrindra fa ny toetrany izay voambara eo amin’ny fifandraisany amin’ny taranak’olombelona lavo. Tsy mba nandany fotoana kely akory anefa ny Baiboly hiezahana hanaporofoana fa misy marina Andriamanitra. Ny maneho izany fisiany izany fotsiny no ataony.

Vakio ny Heb. 11:6 sy ny Rôm. 10:17. Inona no ambaran’ireo amintsika mikasika an’Andriamanitra sy ny anjara asa tanan’ny Teniny eo amin’ny fampahafantarana antsika ny fisiany?

Ny faharesen-dahatra ny amin’ny fisian’Andriamanitra, dia tsy teraka avy amin’ny porofo mitombina fotsiny ihany. Ampianarin’ny Baiboly fa amin’ny alalan’ny fanandramana manokana miaraka Aminy ihany no maharesy lahatra ny olona iray. Ny Fanahy Masina mantsy no manaitra ny fo sy ny sainy mikasika izany fisiany izany. Amin’ny tranga maromaro, dia mety hino an’Andriamanitra ihany ny olona amin’ny voalohany, kanefa aty aoriana, dia manomboka mametraka foto-kevitra araka ny lôjikan-javatra sy ara-tsaina momba ny finoana ny Andriamanitra izay tsy hitan’ny masony akory.

Vakio ny Mal. 3:6; Jak. 1:17; 1 Jao. 4:8,16; 2 Tant. 6:18. Inona no ambaran’ireo andininy ireo amintsika mikasika ny toetran’Andriamanitra? Inona ihany koa ireo toetran’Andriamanitra hafa voambara ao amin’ny Teniny?

Diniho misimisy kokoa ireo toetran’Andriamanitra araka ny anambarana azy ao amin’ny Soratra Masina. Firy amin’izy ireo no fantatrao avy tamin-javatra hafa ankoatra ny Baiboly; izany hoe, avy amin’ny zavaboary na ny fanandramano manokana? Milaza inona aminao ny valin-teninao mikasika ny maha-zava-dehibe ny Soratra Masina eo amin’ny fahatakarantsika ny tena maha-Izy marina an’Andriamanitra?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.