Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Ny fanambarana sy ilay Andriamanitra voambara

06 - 12 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny toetry ny tsindrimandry
Alatsinainy 08 Okt.

“Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika” - Gen. 1:26.

Fomba iray hikendrena tanjona fotsiny ihany ny fahatakarana ny fiasan’ny tsindrimandry na dia tena ilaina aza, ary izany tanjona izany dia ny fahafantarana an’Andriamanitra. Tsy misy heviny ny fahatakarana lalina ny fomba nanoratana ny Baiboly, na ny fahatakarana lalina ny fahamarinana voambara ao anatiny raha tsy fantatsika tsara akory ny Tompo (Jao. 17:3).

Zavatra tokana antitranterin’ny Baiboly mazava tsara àry ny maha-telo izay iray an’Andriamanitra.

Vakio ny Deo. 6:4 sy ny Mar. 12:29. Inona no fahamarinana lehibe hita ao anatin’ireo andininy ireo?

Ny filazana ao anatin’ny Baiboly mikasika ny maha-telo izay iray an’Andriamanitra dia tsy midika velively fa misy maromaro ny andriamanitra. Andriamanitra tokana ihany no misy. Na izany aza anefa, ny sary iray manontolo omen’ny Baiboly antsika dia ny fisian’ny fiarahan-javatra samy hafa ao Aminy, na dia ao amin’ny maha-iray ihany Azy aza.

Vakio ny Gen. 1:26; 3:22; 11:7; Jao. 1:1-3,18; 20:28; 2 Kôr. 13:14; Mat. 28:19. Ahoana no fomba hanazavan’ireo andininy ireo izany lafin-toetra izany?

Fantatra amin’ny alalan’ny fanehoan’ny Testamenta Taloha ny maha-telo izay iray an’Andriamanira ny lafin-toetra mandrafitra an’Andriamanitra. Rehefa ampiarahintsika amin’ny filazan’ny Testamenta Vaovao mikasika an’i Jesôsy Kristy sy ny Fanahy Masina izany, dia manomboka tsapantsika amin’izay fa zavatra betsaka mikasika ny toetran’Andriamanitra no tsy mbola takatsika amin’ny fahafenoany ary mety tsy ho takatsika na oviana na oviana aza angamba. Zava-miafina tokana eo anivon’ny maro hafa ny maha-telo izay iray an’Andriamanitra, ary tsy maintsy mianatra mandray izany eo amin’ny fiainantsika isika.

Tsy ny hanaovantsika fikarohan-kevitra lalina no nanomezan’ny Baiboly antsika ny mombamomba an’Andriamanitra, ao anatin’izany ny maha-telo izay iray Azy. Tiany kosa anefa ny hitomboan’ny fahatakarantsika ny asany, indrindra indrindra ny asa fanavotana nataony ho antsika araka ny fizotry ny fifanandrinan’ny ratsy sy ny tsara sy ny hifaranany.

Iza amintsika moa no tsy manana fanontaniana maro izay Andriamanitra irery ihany no mahavaly azy? Ahoana no hianarantsika matoky Azy mandra-pahatonga ny fotoana hanomezany ny valin’izany fanontaniana rehetra izany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.