Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Ny fanambarana sy ilay Andriamanitra voambara

06 - 12 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny fanambarana sy ilay Andriamanitra voambara
Sabata 06 Okt.

Hodinihina mandritra ny herinandro : 2 Pet. 1:19–21; 2 Tim. 3:16,17; Deo. 6:4; Mat. 28:19; Heb. 11:6; Eks. 3:1–14.

Tsianjery : “Rehefa nampitenenin’ Andriamanitra tamin’ny razana fahiny ny mpaminany tamin’ny andro samy hafa sy ny fanao samy hafa; dia amin’izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, Izay voatendriny ho Mpandova ny zavatra rehetra; Izy no nahariany izao tontolo izao” – Heb. 1:1,2

Hevi-dehibe : Zava-dehibe tokoa ny mahatakatra ny fomba fiasan’ny tsindrimandry tamin’ny nampanoratana ny Baiboly, kanefa mbola lehibe lavitra noho izany ny mahafantatra ilay Andriamanitra ambara amintsika amin’ny alalan’izany tsindrimandry izany.

“Ny lanitra mitory ny voninahitr’Andriamanitra; ary ny habakabaka manambara ny asan’ny tanany” - Sal. 19:1. Marina loatra izany. Ny tsy voambarany anefa, na izany aza, dia ny hoe tia antsika ny Andriamanitsika, maty ho antsika, ary miasa mafy mba hamonjena antsika amin’ny vokatry ny safidintsika feno ota.

Raha ny tena marina, na inona na inona fantatsika mikasika an’Andriamanitra avy amin-javatra hafa, dia ny Baiboly ihany no tena loharano fototra manome izany fahalalana izany. Misy ny fahamarinana lehibe, mahakasika indrindra indrindra ny toetran’ Andriamanitra sy ny asany eo amin’izao tontolo izao, izay tsy ho fantatsika velively raha tsy ambara amintsika. Araka ny efa hitantsika, dia tsapan’ny olona ihany fa misy fifanoherana eo amin’ny tsara sy ny ratsy, kanefa ahoana no hahalalany fa misy ny fifanandrinana lehibe eo amin’i Kristy sy i Satana raha tsy ampianarina azy ao amin’ny Soratra Masina izany?

Zavatra roa no hifantohantsika amin’ity herinandro ity: voalohany, hojerentsika izay voalazan’ny Baiboly mikasika ny tenany sy ny fomba nampisy azy. Manaraka izany, ho hitantsika izay ampianariny mikasika ilay Andriamanitra nampanoratra azy.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.