Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Ny fanambarana sy ilay Andriamanitra voambara

06 - 12 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 12 Okt.

Vakio ny “Misy fetrany ihany,” – TMF, tt. 353-363; “The Word Made Flesh,” - TFC tt. 746-749, b. 5; ny “Ala-sarona” sy ny “Fitarihan-teny,” - HM, tt.7-16

“Tian’Andriamanitra ny nampilaza ny fahamarinany tamin’izao tontolo izao tamin’ny alalan’ny olombelona, ary Izy tenany, tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina no nanome toetra sy fahaizana ho an’ny olona mba ho afaka hanao io asa io. Nitarika ny saina hifidy izay holazaina sy hosoratana Izy. Napetraka tamin’ny vilany tany ny haren-tsarobidy, nefa na dia izany aza dia avy any an-danitra izany. Nentin’ny fomba fitenin’olombelona tsy tanteraka ny vavolombelona, nefa dia vavolombelona avy amin’Andriamanitra; ary ny zanak’Andriamanitra mankatò sy mino dia mibanjina ny voninahitry ny herin’Andriamanitra, feno fahasoavana sy fahamarinana eo amin’izany.

Nankinin’Andriamanitra tamin’ny olona, ao amin’ny teniny, ny fahalalana ilaina ho amin’ny famonjena. Tokony ekena ho fanambarana manam-pahefana, tsy mety diso momba ny sitrapony ny Soratra Masina. Fanevan’ny toetra amam-panahy izany, mpanambara ny foto-pinoana ary mpisedra ny fanandramana. ‘Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra’ - 2 Tim. 3:16,17.” – HM, t. 11.

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra:

1. Azontsika antoka ve ny tsoa-kevitra raisintsika mikasika an’Andriamanitra ankoatra ny fahalalana mety ho azontsika avy amin’ny Baiboly? Mety hanana ny toerany ihany ve ny fahatakarana ny momba an’Andriamanitra avy amin-javatra hafa? Inona avy izany raha misy, ary ahoana no ahazoantsika antoka tsy misy diso ny fahalalana omen’izany antsika?

2. Nahoana no tena mifanohitra amin’ny Tenin’Andriamanitra tokoa ny fomba fijerin’izao tontolo izao izay mandà ny fisian’ny hery hafa ankoatra ny an’olombelona?

3. Fitahiana goavana ho an’ny taranak’olombelona tokoa ny siansa sy ny teknôlôjia amin’ny lafiny maro. Amin’ny lafiny sasantsasany dia efa nanampy antsika tokoa ny siansa teo amin’ny fahatakarana mazava kokoa ny herin’Andriamanitra (jereo ohatra ny zavatra efa nasehony antsika mikasika ny tsipiriany rehetra momba ny aina!). Inona avy anefa na izany aza ireo fetra mazava ahazoan’ny siansa mampianatra antsika mikasika an’Andriamanitra? Rahoviana ihany koa ny siansa no azo lazaina fa manohitra ny fahatakarana marina an’Andriamanitra?

4. Nahoana ny foto-pampianarana momba an’Andriamanitra telo izay iray (na mety ho sarotra aza ny mahatakatra izany) no tena goavana tokoa ho antsika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito? Saintsaino ohatra izay mety hitranga, raha toa ka tsy tena Andriamanitra feno i Kristy.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.