Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 03 : Ny olombelona asan'ny tanan'Andriamanitra

13 - 19 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny famoronana sy ny niandohan'ny olombelona
Alahady 14 Okt.

“Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy” - Gen. 1:27. Inona no ambaran’izany amintsika mikasika ny fiandohantsika izay tena samy hafa tokoa, eny, mifanohitra mihitsy aza amin’ireo foto-kevitra hafa mikasika ny niandohantsika olombelona, toy ny fivoarana miandalana ohatra?

Tsy zavatra tokony hiseho velively ny tsy fahatakarana fa misy zava-kendrena ao ambadiky ny famoronana ny olombelona satria asa nataon’Andriamanitra an-tsitrapo mihitsy izany. Tsy misy toerana ho an’ny kisendrasendra ao amin’ny Soratra Masina. Nisy zava-kendrena miavaka tamin’ny namoronana antsika ary efa hatrany am-boalohany no nanomezana antsika toe-tena sy toe-panahy miavaka.

Ny hoe natao “tahaka ny endrik’Andriamanitra” dia fitsipika sy foto-kevitra azo tsapain-tanana ary miavaka azon’ny saina eritreretina. Zava-dehibe tokoa io fahalalana io satria misy filôzôfy sasantsasany nandresy lahatra fa ny olombelona ihany no natao hamorona ny maha-izy azy sy ny zava-kendreny, satria hoy izy tsy nanana ny maha-izy antsika isika na koa nanana zava-kendrena manokana raha tonga tetỳ. Raha mitombina tokoa ohatra ny foto-kevitra momba ny fivoarana miandalana, dia hisy ny hilaza fa isika ihany no tsy maintsy mamorona ny zava-kendrentsika, satria ampianarin’io fampianarana io fa tongatonga ho azy tsy misy tanjona kendrena akory isika. Mifanohitra amin’izany anefa, voalazan’ny Baiboly fa isika dia efa voakarakara mialoha, natao araka ny endrik’Andriamanitra ary nohariana hanome voninahitra Azy.

Manampy ny fanazavana ny fiandohan’izao rehetra izao ny tantara. Vakio ny Joda 14; Rôm. 5:12-21, ary ny 1 Kôr. 15:20-22. Ahoana no anampian’ireo andininy ireo antsika hahatakatra ny fisian’i Adama teo amin’ny tantara ao amin’ny Gen. 1, 2? Nahoana no tena ilaina tokoa ny mahatakatra fa olona tena nisy teo amin’ny tantara tokoa i Adama?

Mahatalanjona tokoa fa maro ireo manam-pahaizana manokana momba ny Baiboly no mandà ny fisian’i Adama teo amin’ny tantara: anganongano ihany izany, hoy izy ireo, na koa tandindon’ny taranak’olombelona fotsiny fa tsy tena nisy. Fanovana lehibe no atao amin’ireo andinin-tSoratra Masina, na ny ao amin’ny Testamenta Taloha izany na ny Testamenta Vaovao, raha toa ka arahina izany foto-kevitra izany.

Diniho misimisy kokoa ny nanaovana antsika ho araka ny endrik’Andriamanitra. Tokony hilaza inona aminao izany mikasika ny tombam-bidy voajanahary ananao, raha tsy heverina ny fahalemenao na ny fahadisoanao na koa ny kilemanao?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.