Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 03 : Ny olombelona asan'ny tanan'Andriamanitra

13 - 19 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famerenana amin'ny laoniny indray
Alakamisy 18 Okt.

Raha ny halalin’ny vokatry ny ota sy ny fiantraikany teo amin’ny taranak’olombelona no heverina, dia tsy misy na inona na inona azo atao intsony. Ny Baiboly anefa dia milaza fa azo atao ny hisian’ny fanavaozana sy ny famerenana amin’ny laoniny ny endrik’Andriamanitra ho eo amintsika, fara fahakeliny ny ampahany amin’izany.

Diniho tsara ireto andalan-teny manaraka ireto: Rôm. 8:29; 2 Kôr. 3:18; Efes. 4:23,24. Inona no fanantenana hita ao ?

Tohanan’ny Baiboly mazava tsara fa misy fanantenana ny hamerenana antsika indray ho araka ny endrik’Andriamanitra. Manaraka io fanavaozana ny endrik’Andriamanitra eo amin’ny olombelona io ny fampihenana ny vokatry ny ota teo amintsika sy ny fifandraisantsika. Tsy misy amin’ireo anefa na dia iray aza no avy amin’ny ezaka ataon’olombelona. Ambaran’ny Baiboly fa i Kristy no fototra iorenan’ny fanavaozana ny olombelona. Ankoatra izany, na inona fiovana tonga eo amin’ny fiainantsika na inona, ny fanantenantsika ny famonjena dia tsy maintsy miorina mandrakariva eo amin’izay efa notanterahin’i Kristy ho antsika sy ny famonjena miorina eo amin’ny fahamarinany fa tsy ny fahamarinantsika.

Ahoana no ifandraisan’ny 2 Kôr. 5:17 amin’ny famoronana ny olona indray ho araka ny endrik’Andriamanitra? Midika ve izany fa tsy azon’ny ota sy ny vokany intsony ny olona iray rehefa tonga olom-baovao? Milaza inona mikasika ny valin’io fanontaniana io ny fanandramanao manokana?

Ny filazan’ny Soratra Masina an-kapobeny, dia mahatonga hihevitra fa tsy misy io fanavaozana ara-panahy io raha tsy misy ny fiambenana sy ny fivavahana ao anatin’ny ady ara-panahy. Ady eo amin’ny nofo sy ny fanahy izany (Gal. 5:16,17). Ireo izay havaozina hanana ny endrik’Andriamanitra, dia mahita fa io ady ara-panahy io mihitsy no maha-izy ny fanandraman’ny olombelona, ary dia amin’ny herin’ny Tompo no iatrehany ny fihaikana (Efes. 6:10-13). Ny fetezana hoforonina indray mba hanana ny endrik’Andriamanitra, dia midika ho fiandaniana amin’Andriamanitra eo amin’ilay ady lehibe ifanaovany amin’ny ratsy. Izao no nosoratan’i Ellen White mikasika ireo olona efa nanandrana ny herin’i Kristy manavao: “Kanefa kosa raha efa nanao izany fanandramana izany ny Kristiana dia tsy tokony hamihin-tanana fotsiny, ka ho afa-po amin’izay notanterahina ho azy. Satria izay nanapa-kevitra hiditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra dia hahita tsy ho ela fa ny hery rehetra, sy ny filàna mamatotra ny fiainany fony tsy mbola niova fo, izay nohamafisin’ny herin’ny fanjakan’ny maizina, dia nitsangan-kanohitra azy. Koa dia tsy maintsy manavao ny fanoloran-tenany isan’andro amin’ny Tompo izy, ka hiady amin’ny ratsy. Hirohotra hanao izay hifehezana azy ny fahazaran-dratsy teo aloha, sy ny fironana ho amin’ny ota nolovany. Koa dia tsy maintsy miambina mandrakariva tsy ho azon’ny fahavalony izy, ka hampiasa ny fiadian’i Kristy mba hahazoany fandresena.” – VM, t, 415.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.