Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Ny famonjena : vahaolana tokana

20-26 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fanandramana ny famonjena (1)
Alarobia 24 Okt.

Miorina eo amin’ny fanati-panavotana nataon’i Kristy ho an’ny olona rehetra ny fanamarinana sy ny fampihavanana ny mpanota (Rôm. 5:6-10). Na izany aza anefa, ny mpino dia mila manandrana io fikarakarana efa nataon’Andriamanitra io fa fanamarinana ny taranak’olombelona sy fampihavanana azy Aminy amin’ny alalan’ny fahafatesan’i Kristy izany. Tsy ampy ny fahalalana ara-tsaina fotsiny mikasika io fanamarinana io. Ilaintsika ny manandrana ny hevitr’izany ho an’ny tenantsika manokana.

Voalazan’ny Asa. 2:36-38 sy ny Asa. 3:19 fa ny fibebahana dia fiantombohan’ny fanandraman’ny mpanota ny famonjena. Tokony hisy fanenenana lalina eo amin’ny toetry ny fibebahana, ahoana no hanampian’izany antsika hampifandray ny fanandramana ny fanamarinana amin’ny fahafatesan’i Kristy?

Saintsaino ity fanazavana manaraka ity: “Tsy misy mahakasika ny farany lalina indrindra ao amin’ny fanahy raha tsy fahatsapana ny fitiavan’i Kristy mamela heloka. Rehefa mibanjina io fitiavan’Andriamanitra tsy hita fetra izay naseho teo amin’ny hazo fijaliana io ny mpanota, dia manjary voatarika ho azy amin’ny fomba mahery vaika indrindra hibebaka. Ny fahamoram-pon’Andriamanitra mantsy no mitarika antsika hibebaka (Rôm. 2:4).” - MAGC SDA, tt. 135,136.

Vakio ny Rôm. 3:23-25 sy ny Efes. 2:8. Inona no anjara asan’ny finoana eo amin’ny fanandramana ny fanamarinana?

Ambaran’ny Baiboly amintsika fa ny finoana dia avy amin’ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin’ny Tenin’Andriamanitra (Rôm. 10:17). Efa hitantsika ihany koa fa mampirisika ny olona iray hibebaka ny fibanjinana ny fitiavan’i Kristy. Araka izany ny fibebahana dia tsy tombontsoa natao ho an’ny olom-bitsy fotsiny. Eo anatrehan’izany rehetra izany, dia efa mazava rahateo fa zava-dehibe tokoa ny fandinihana sy ny fibanjinana ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny fanandramana ny fanamarinana.

Ny fahamoram-pon’Andriamanitra no mitarika antsika ho amin’ny fibebahana sy ny fanamarinana. Raha toa àry ka tokony hibebaka ny amin’ny fahotako aho ka hanandrana ny fanamarinana, dia tokony ho an’Andriamanitra ny fankasitrahana. Fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra mihitsy araka izany ny famonjena, ary azo antoka fa fahasoavana no amonjena antsika amin’ny finoana (Efes. 2:8).

Inona avy ireo fomba mahomby sy azo tsapain-tanana ka ahazoanao mameno ny fonao sy ny eritreritrao amin’ny fahatsaran’Andriamanitra, indrindra indrindra eo am-pandinihana ny zavatra efa nataony ho anao sy ny toe-javatra namonjeny anao?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.