Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Ny famonjena : vahaolana tokana

20-26 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny vahaolana efa nomanin'Andriamanitra (1)
Alatsinainy 22 Okt.

Tsy niandry fotoam-pamindrampo ela akory ny voka-dratsin’ny ota. Nihatra avy hatrany izany ary noho izany dia tsy niandry ela ihany koa ny fijerena akaiky ny momba azy. Tena nilaina àry araka izany ny fikarakarana manokana raha vao niandoha ny ota. Mazava ny fanambaran’i Ellen White: “Raha vao niandoha ny ota, dia efa nisy Mpamonjy. Fantatr’i Kristy fa tsy maintsy hijaly Izy kanefa dia tonga nisolo toerana ny olombelona ihany Izy. Raha vao nanota i Adama, dia naneho ny Tenany ho antoka ho an’ny taranak’olombelona ny Zanak’Andriamanitra. Tamin-kery lehibe ampy hanaisotra ny fanamelohana ny voampanga no nanaovany izany rehefa maty teo an-kazo fijalian’i Kalvaria Izy.” — CDABC, b. 1, t. 1084.

Milaza inona amintsika mikasika ny drafi-panavotana sy ny fotoana nametrahana azy ireto andininy manaraka ireto? Inona no fanantenana sy teny fikasana lehibe azontsika raisina avy amin’ireo andininy ireo?

Tit. 1:1,2 _____________________________________________________________________

Efes. 1:3–5 ___________________________________________________________________

2 Tes. 2:13,14 ________________________________________________________________

Apôk. 13:8____________________________________________________________________

 

Diniho tsara ny tian’ireo andininy ireo holazaina. Inona no voambara ao? Raha ny marina, dia efa hatrany am-boalohany no nanomanan’Andriamanitra ny vahaolana mikasika ny ota. Na dia tsy nilaza mialoha ny hitrangan’ny ota aza Andriamanitra (raha nanao izany Izy, dia manjary Izy no tompon’antoka, hevitra mampihoron-koditra sy mety hitenenan-dratsy Azy izany), dia efa fantany mialoha kosa izany, hany ka hatrany am-boalohany Izy dia efa nanomana vahaolana sahady hiatrehana izany.

Lahatra voasoritra mialoha ara-Baiboly izany, ary samy hafa tanteraka amin’ny “fandaharana mialoha izay ho anjaran’ny olona” araka ny fahalalan’ny besinimaro azy. Efa drafitr’Andriamanitra hatrany am-boalohany ny hahazoan’ny taranak’olombelona rehetra ny famonjena ao amin’i Jesôsy. Ny fandavan’ny olona sasantsasany izany famonjena izany dia tsy hampihena velively ny hery na koa ny halehiben’izany fikarakarana efa nomanin’Andriamanitra izany. Vao mainka aza izany hanampy trotraka ny toerana efa misy ny mpanota, dia ny fahaverezana na dia efa fantatra izao aza ny zavatra efa nataon’Andriamanitra ho azy.

Diniho misimisy kokoa io fahamarinana mahatalanjona io, dia ny drafi-pamonjena efa novolavolain’Andriamanitra ho anao manokana, hatrany am-boalohany. Saintsaino ny hevitr’izany. Amin’ny fomba ahoana no tokony hampisy fiantraikany ny fahamarinana tahaka izany eo amin’ny fiainanao?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.