Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Ny famonjena : vahaolana tokana

20-26 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny famonjena : vahaolana tokana
Sabata 20 Okt.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Jao. 2:25; Jer. 17:9; Tit. 1:1,2; Rôm. 3:19–24; Asa. 2:37; Lio. 7:47; Efes. 2:1–5.

Tsianjery : “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” - Jao. 3:16


Hevi-dehibe : Lehibe dia lehibe tokoa ny olana mikasika ny ota. Tokony ho velom-pankasitrahana indrindra anefa isika satria goavana ihany koa ny vahaolana nentina namaha izany.

Ny “olana mikasika ny ota” dia mampitodika ny saina any amin’ilay toe-javatra sarotra nateraky ny fahalavoan’i Adama sy i Eva tao amin’ny Saha Edena. Io mantsy no nahatonga ny tany ho tafiditra ao anatin’ilay fifanandrinana lehibe ifanaovan’ny tsara sy ny ratsy. Ny anjara asan’Andriamanitra ao amin’izany ady izany, dia ny mampitsahatra, ary hamongotra mihitsy aza amin’ny farany ireo voka-dratsy mahafatin’ny ota. Tsy eto an-tany ihany izany fa eo amin’ny zavaboary iray manontolo mihitsy. Tafiditra ao anatin’ny foto-pampianaran’ny famonjena ny asa ataon’Andriamanitra ho fanavotana ny zavaboary amin’ireo voka-dratsy manimba nentin’ny ota. Marina tokoa fa eto an-tany no isehoan’io ady io, fara fahakeliny raha jerena araka io famonjena azy io, kanefa na izany aza, dia efa nasehon’ny lohahevitry ny fifanandrinana tamintsika fa mahakasika izao tontolo rehetra izao ara-bakiteny mihitsy izany.

Mazava loatra fa mahakasika an’Andriamanitra sy ny asa nataony ho famonjena antsika io foto-pampianarana momba ny famonjena io voalohany indrindra. Manana andrakitra lehibe ihany koa anefa ny taranak’olombelona etsy an-danin’izany. Eny tokoa, efa nanomana famonjena tamin’ny fomba mahatalanjona indrindra Andriamanitra ho an’ny taranak’olombelona. Ny anjara asa lehibe tanantsika dia ao anatin’ny valin-teny omentsika ny fanontaniana manao hoe: Inona no havalintsika eo anatrehan’izany famonjena efa nomanin’Andriamanitra ho antsika izany? Eo amin’ny valin’io fanontaniana io no iantonan’ny fiafarana mandrakizay ho an’ny fanahy rehetra.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.