Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Ny famonjena : vahaolana tokana

20-26 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny vahaolana efa nomanin'Andriamanitra (2)
Talata 23 Okt.

Manerana ny tantaran’ny famonjena, nanomboka tany amin’ny teny fikasan’ny filazantsara voalohany (Gen. 3:15), ka hatramin’ny fanaterana fanatitra tany am-boalohany (Gen. 4:4), ny fanekena natao tamin’i Abràma (Gen. 12:1-3), ary ny fanompoam-pivavahana isiraelita tao amin’ny fitoerana masina (Eks. 25:8) - ireo rehetra ireo, dia natao hanondro ny fiainan’i Kristy, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny asany ao an-danitra ao, izay fikarakarana fara tampony efa nomanin’Andriamanitra hamahana ny olan’ny ota.

Angamba rehefa takatry ny saintsika ihany ny halehiben’ny zavatra tsy maintsy nafoy mba hamahana ny olana - ny ain’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana - vao azontsika tsara ny maha-zava-doza ny olan’ny ota. Ny Hazo fijaliana ihany dia ampy hanaporofo fa zava-poana ny ezaka ataon’olombelona hamahana ny olana mikasika ny ota. Vahaolana goavana no ilaina eo anatrehan’ny toe-java-tsarotra makadiry, ka ny fahafatesan’i Kristy, izany hoe Andriamanitra nilanja ny otantsika teo Aminy, no fepetra fara tampony azon’ny saina eritreretina.

Fanavotana ho an’ny ota no anehoan’ny Soratra Masina ny fahafatesan’i Kristy ho fanatitra, izany hoe: fomba anankiray nentina niatrehana ny olan’ny ota amin’ny endrika rehetra isehoany izany. Ahoana no fomba nanomezan’ny fahafatesan’i Kristy ny famonjena ilain’ny olona? Diniho tsara io fanontaniana io araka ireto lafiny manaraka ireto:

  1. Fanamarinana/Fampihavanana (mijoro tsara araka an’Andriamanitra): Jereo Lio. 18:9–14; Isa. 53:4–7; Rôm. 3:19–24,28; Zak. 3:1–4.

  2. Fanamasinana/Famerenana amin’ny laoniny (miaina araka an’Andriamanitra): Jereo 1 Kôr. 6:8–11; Rôm. 6:1–8.

  3. Fisandratana ao amin’ny voninahitra (toky ny amin’ny fitsanganana ho amin’ny fiainana mandrakizay): Jereo Jao. 5:24,25; 1 Jao. 5:9–13; 1 Tes. 4:16,17.

Diniho misimisy kokoa ny maha-zava-doza ny ota ka nampisy ny Hazo fijaliana ho famonjena antsika amin’ny fahafatesana mandrakizay. Ahoana no tokony hahatonga ny ota tsy hanan-kery amintsika rehefa ataontsika eo anoloantsika mandrakariva ny Hazo fijaliana?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.