Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Mitombo ao amin'i Kristy

27 Okt - 02 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny fanavotana
Alahady 28 Okt.

Ny fivavahana kristianina dia “fivavahan’ny fanavotana”. Vonjena amin’ny fandravan’ny ota ny olona amin’izany, ary amin’ny alalan’izay nataon’olon-kafa ho azy ireo, izay tsy iza fa i Jesôsy. Azo avahana tsara amin’ny “fivavahan’ny lalàna” araka izany ny fivavahana kristianina. Amin’io lafiny io mantsy ny olona dia mihevitra fa azony ihodivirana amin’ny alalan’ny fiezahany “hanao asa soa” ny zavatra hanjo azy. Mila io fanavotana io isika, satria voalazan’ny Baiboly fa raha tsy ao amin’i Kristy ny olona dia andevozin’ny ota (Jao. 8:34) ary hiharan’ny fanamelohana ho faty (Rôm. 6:23). Tsy afa-miala amin’ireo fepetra anankiroa ireo izy. Mila fanampiana avy any ivelan’ny tenany ny mpanota eo amin’ny toerana misy azy, ary izany fidiran’ny hery hafa an-tsehatra izany dia misy vidiny lehibe tokoa. Araka ny ampianarin’ny Testamenta Vaovao azy mazava tsara, dia ny fahafatesan’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana mihitsy no sandan’izany.

Inona no ambaran’ireto andininy manaraka ireto mikasika ny foto-kevitry ny fanavotana? Isa. 35:10; Mar. 10:45; Gal. 4:4,5; Tit. 2:14; Heb. 9:12; 1 Pet. 1:18,19.

Raha ny fomba fijerin’ny Testamenta Vaovao, ny fahafatesan’i Kristy manavotra dia fanati-panavotana sy fisoloan-toerana mihitsy. Nandray ny toerantsika Izy, nanao sorona ny Tenany ho antsika, niaritra ny fahoriana izay tokony ho niaretantsika mba tsy hanjo antsika izany. Na dia misy olona sasantsasany aza mandà io foto-kevitra io satria tsy tian’izy ireo ny hijalian’ny olona anankiray ho an’ny olona iray hafa (indrindra indrindra fa olon-tsy meloka no maka ny toeran’ny olo-meloka), dia io indrindra anefa no votoatin’ny hafatry ny filazantsara.

“Rehefa miresaka ny amin’ny fanavotana ny Testamenta Vaovao, dia midika izany fa efa naloan’i Kristy ny fanavotana antsika, raha tsy hoe angaha ny hay fiteny ampiasaintsika ao amin’io Testamenta Vaovao io no misy olana. Rehefa mifanentana tsara amin’ny zavatra vidina ny vola aloa, dia midika izany fa misy ny fitovian-tsanda, fisoloan-toerana.” - APC, t. 61.

Mieritrereta zavatra sasantsasany eo amin’ny fiainanao izay tsapanao fa toa tsy azo ovaina, zavatra izay tsy misy na inona na inona azonao atao mikasika azy. Toy izany koa ny tsy fahafahantsika manao na inona na inona hamonjena ny tenantsika. Ahoana no hanampian’io fahatsapana io antsika hahatakatra misimisy kokoa ny amin’izay nataon’i Kristy ho antsika teo amin’ny hazo fijaliana? Zava-dehibe mihoatra noho izany, ahoana no tokony ho fiantraikan’io fahamarinana mahatalanjona mikasika ny fanavotana io eo amin’ny fiainantsika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.