Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Mitombo ao amin'i Kristy

27 Okt - 02 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fanapahana sy fanjakana (2)
Alarobia 31 Okt.

Araka ny efa hitantsika, dia mety hanondro ireo mpanapaka eo amin’izao tontolo izao na ireo fahefana ankoatra ny an’olombelona ihany koa izay miezaka hifehy ny fiainan’ny zanak’olombelona ny teny nandikana ny hoe “fanapahana”. Teny grika anankiray hafa, fampiasa miaraka amin’ny hoe fanapahana (archai) ny teny hoe «stoicheia», izay midika ara-bakiteny hoe “ampahany” na “kasinga na fitsipika fototra ihany koa.” Ny tontolon-kevitra ampiasana ny «stoicheia», dia manambara ireo lafiny hafa amin’ity tontolo lavo ity izay nanavotana antsika tamin’ny fandresena azon’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana.

Araka ny tontolon-kevitry ny zavatra resahintsika, dia inona ihany koa ireo zavatra hafa izay nanafahana antsika tamin’ny alalan’i Jesôsy, ankoatra ireo herin’ny ratsy ara-bakiteny? Jereo ny Kôl. 2:8,14,20; Gal. 4:1–11, indrindra fa ny andininy 3 sy 9.

Ny Testamenta Vaovao, indrindra indrindra fa ny foto-kevitr’i Paoly mikasika ny “fahefana”, dia toa mampifandray ireo zava-manana aina ara-panahy amin’ireo hery na fahefana manapaka ny fiainan’ny olona tsy ao amin’i Kristy. Mety ho hery na fahefana ara-pôlitika izany, ara-piaraha-monina, ara-pomba nentin-drazana, eny, fa na dia ara-pivavahana aza. Ny teny hoe «stoicheia» ampiasaina ao amin’ny Gal. 4:3,9, dia miresaka ny amin’ny rafi-pivavahan’ny mpanompo sampy izay nanafahana ny Kristianina tany Galatia. Nentina nanondro ireo lafin-javatra teo amin’ny rafi-dalàna jiosy fahiny ihany koa izany. Ao amin’ny Kôl 2:8,20, dia manondro ireo fitsipiky ny fahendrena araka izao tontolo izao izany.

“Ny teny hoe ‘mpanjakan’ny tany’ ao amin’ny Isa. 24:21, dia azo hiheverana fa manondro an’i Satana sy ireo anjely ratsiny ny hoe ‘antokon’ny lanitra’. ‘Mpanapaka ny fanjakana eny amin’ny rivotra’ (Efes. 2:2) no iantsoan’i Paoly an’i Satana ary ‘mpanjakan’izao fahamaizinana izao’ izay mitoetra ‘eny amin’ny rivotra’ (Efes. 6:12). Miresaka ny amin’ny fandresen’i Kristy azy ireo i Paoly ao amin’ny 1 Kôr. 15:24,25. Efa nolazain’i Isaia mialoha ny fotoana hamaizana ny anjely ratsy sy ny ratsy fanahy rehetra (jereo Mat. 25:41; 2 Pet. 2:4,9; Apôk. 20:10-15).“ — SDABC, b. 4, tt. 198,199.

Raha fintinina izany rehetra izany, dia ampianarin’ny Baiboly antsika fa karazana hery samihafa no manapaka ny fiainan’ny olona, na io hery manapaka mivantana mihitsy, na amin’ny alalan’ny zavatra manodidina rehetra. Raha tsy i Kristy, dia eo ambanin’ny fanapahan’ireo hery ireo ny olona, na inona endrika mety hisehoany na inona. Ny zava-manery rehetra amin’izao fotoana izao, raha tsy hilaza afa-tsy ny tebiteby mikasika ny hoavy, ny fitakian’ny fiainana sy ny fiaraha-monina, ny fomban-drazana sy ny firehan-kevitra misy, ireo rehetra ireo dia mety handefa hery miasa mangina avokoa hampisaraka ny olona amin’Andriamanitra. Ilaintsika ny mahatakatra tsara ny toetr’izany fandresena izany ka hitaky izany ho toy ny hoe antsika mihitsy.

Ankoatra ireo fahamarinana mahakasika ny hery hafa ankoatra ny an’olombelona izay miasa eo amin’ny tontolo misy antsika, inona ihany koa ireo fahefana na hery miasa mangina izay itolomanao, hery sy fahefana izay mitady hamotika anao sy ny finoanao? Voalohany indrindra dia ilainao ny mamantatra azy ireo ka hitaky ireo teny fikasana anananao ao amin’i Jesôsy mba hahazoanao mandresy azy.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.