Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Mitombo ao amin'i Kristy

27 Okt - 02 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mitombo ao amin'i Kristy
Sabata 27 Okt.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Isa. 35:10; Mar. 10:45; Rôm. 6:12–23; Efes. 6:12; Kôl. 1:16; Gal. 4:1–11; Kôl. 2:15.

Tsianjery : “Ary nesoriny tsy ho eo amin’ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miharihary ny fitondrany ireo toy ny fanaon’izay avy nandresy” – Kôl. 2:15.

Hevi-dehibe : Ny fandresen’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana no mamaritra ny velaran’ny fandresena ahazoan’ny Kristianina mitombo.

Nomena ny lohateny hoe “Fitomboana ao amin’i Kristy” ny fanovana natao tamin’ireo foto-pinoan’ny fiangonana, izay nanaovana fifidianana nandritra ny fivoriamben’ny Foibe maneran-tany fahavalo amby fitopolo (tamin’ny taona 2005). Misongadina ho azy ireto foto-kevitra lehibe manaraka ireto rehefa dinihina tsara ny fanambarana: Nandresy ny fahefan’i Satana sy ny herin’ny ratsy i Jesôsy; tamin’ny alalan’i Kristy dia azo ny fandresena ireo hery sy fahefana ireo, ary tafiditra ao anatin’izany ny fomba fisehony eo amin’ny fiainan’ny olona iray tany amin’ny lasa; ary farany, misy ny fepetra takina mba hahatanteraka ireo fandresena ireo eo amin’ny fanandraman’ny olona iray.

Hodinihintsika manokana ireo foto-kevitra ireo mandritra ny lesona telo manaraka. Hojerentsika amin’ity herinandro ity ny toetry ny fandresen’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana. Tamin’ny alalan’ny fandreseny - tsy ny ota ihany fa ny hery hafa rehetra miasa hamotika ny taranak’olombelona sy ny zavaboarin’Andriamanitra - no nahatanterahan’i Kristy ny famonjena antsika.

Eo am-piezahana hahatakatra izay notanterahin’i Kristy ho antsika, dia ho voaomana bebe kokoa isika hahatakatra izay azontsika ananana eo amin’ny fiainantsika amin’izao fotoana izao. Afaka ny ho fandresentsika koa ny fandreseny raha takintsika ho an’ny tenantsika izany, satria na inona na inona efa nataon’i Jesôsy ho antsika, dia tsy maintsy misafidy ny hanaiky izany isika. Tsy omemena mora foana ny fandresena.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.