Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Mitombo ao amin'i Kristy

27 Okt - 02 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fanapahana sy fanjakana (1)
Talata 30 Okt.

Asehon’ny Baiboly ho eo ambanin’ny fanapahan’ny herin’ny ratsy ny tontolo misy antsika, ary ireo hery ireo dia mitady izay hifehezana sy hamotehana antsika mihitsy aza amin’ny farany. Mazava loatra fa ny ady ifanandrinan’ny tsara sy ny ratsy no vokatry ny asa ataon’Andriamanitra hanoherana ireo hery ireo. Ny vaovao lehibe dia ny hoe azo antoka ny fandresena taorian’ny Hazo fijaliana, na dia mbola mafana hatrany aza ny tolona. Mampivarahontsana sy mahenika izao tontolo rehetra izao ary mivaivay tokoa ny tolona kanefa an’Andriamanitra ny fandresena, dia fandresena izay raisintsika amin’ny finoana ihany koa.

Diniho tsara ireto andininy manaraka ireto: 1 Jao. 3:8; 5:19; Jao. 12:31; 16:11; Efes. 6:12; Kôl. 1:16; 2:15, Rôm. 8:38,39. Manambara inona amintsika ireo mikasika ny maha-zava-misy marina an’io ady io? Inona no fanantenana sy teny fikasana lehibe ho antsika ka hita ao anatin’izy ireo?

Olona maro amin’izao tontolon’ny taonjato fahiraika amby roapolo izao no tsy mihazona afa-tsy fomba fijery ara-tsiansa. Midika izany fa amin’ny fomba fijery mandala kokoa ny zavaboary no tena andinihany ny toe-javatra rehetra ary io no hany fomba fijery heverin’ny maro fa tokony hananan’ny rehetra. Ho an’io sokajin’olona io, ny fisian’ny tontolo izay anjakan’ny herin’ny ratsy ary tapahin’ny fahefan’ny demonia, dia heveriny ho mbola finoanoam-poana sy tsy fahalalana avy tany aloha ihany. Mifanohitra amin’izany anefa, asehon’ny Baiboly ho zava-misy mahakasika ny tontolo misy antsika mihitsy ireo hery mpanohitra izay misy ny fanapahana sy ny fahefan’ny demonia. Na dia voafaoka ao anatin’ny fomba fijerin’ny Baiboly momba izao tontolo izao ihany aza ny foto-kevitra mandala ny zavaboary sy ny siansa, dia tsy aoriny eo amin’ireo avokoa ny fahatakarana rehetra momba ny fahamarinana. Midadasika tokoa ny fomba fijerin’ny Baiboly mikasika izao tontolo izao ka voafaoka ao anatiny ny fomba fijery mandala ny zavaboary sy ny hery hafa ankoatra ny an’ny zavaboary.

Ao amin’ny Rôm. 8:38 ohatra, ny teny nandikana ny hoe “fanapahana”, dia ny teny grika «archai», izay azo ilazana olon-tsotra mpanapaka na ihany koa fahefana sy hery ankoatra ny an’olombelona, ka miezaka hanampatra ny fahefan’ny ratsy eo amin’ny olona. Ao amin’ny Efes. 6:12, ny filazana ara-bakiteny ny hoe “mpanjakan’izao fahamaizinana izao”, dia azo adika ihany koa amin’ny hoe: “mpanjakan’izao fahamaizinana izao eto amin’izao tontolo izao.”

“Mazava eto fa fanahy ratsy manokana izay manampatra ny fahefany eo amin’izao tontolo izao no resahin’i Paoly. Ampitahao ny teny hoe ‘andrianan’izao tontolo izao’, izay manondro an’i Satana, ao amin’ny Jao. 12:31; 14:30; 16:11. Nazava tamin’i Jaona, mpanoratra ny bokin’ny Fanambarana ihany koa ny toetra maha-izy ny devoly (Apôk. 2:10; 12:10).” - SDABC, b. 6, t. 1044.

Tena zava-misy marina ve ny fifanandrinan’ny ratsy sy ny tsara eo amin’ny fiainanao? Ahoana no fomba fisehony? Ahoana no fahatsapanao izany tolona izany? Inona no fomba tokana mety haharesy anao amin’io tolona io na dia efa anananao aza ny teny fikasana momba ny fandresen’i Kristy ho anao?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.