Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Mitombo ao amin'i Kristy

27 Okt - 02 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 02 Nov.

Vakio ny toko “The Book of Books,” - FCE, tt. 136; “Spiritualism” – The Story of Redemption, tt. 394,395; “Ny Anjely Tsara sy ny Fanahy Ratsy” – HM, tt. 531-537.

“Misy ady izay tsy hitan’ny mason’olombelona ny fizotrany. Efa eo an-toerana ny tafiky ny miaramilan’Andriamanitra mitady izay hamonjena ny fanahy. Eo am-perin’asa ihany koa i Satana sy ny anjeliny, ary miezaka araka izay vitany hamitahana sy handravana. (...) Mitohy isan’andro isan’andro ny ady. Raha azo nosokafana ny masontsika hijery ny adin’ireo anjely tsara sy fanahy ratsy ireo, dia tsy hisy sahy hivazivazy sy hiavonavona eo na handray izany ho zavatra maivamaivana. Raha samy handray ny akanjo fiadian’Andriamanitra avokoa ny rehetra ka hiady amin-kerim-po ny adin’ny Tompo, dia ho azo ny fandresena izay hampivarahontsana marina tokoa ny fanjakan’ny fahamaizinana.” — TFC, b. 6, t. 41.

“Rehefa miezaka mitady fihavanana amin’Andriamanitra ny olona, dia ho hitany fa tsy mbola nifarana hatreo akory ny fanoherana ny hazo fijaliana. Miseho hanohitra izay rehetra mankatò ny lalàn’Andriamanitra ireo fanapahana sy fahefan’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra. Noho izany, tsy tokony hitondra alahelo velively ho an’ny mpianatr’i Kristy ny fanenjehana fa vao mainka aza hahafaly azy ireo, satria izany no porofo fa manaraka ny dian-tongotry ny Mpampianatra azy izy.” – TMB, tt. 29, 30.


Fanontaniana ifanakalozan-kevitra :

1. Diniho akaikikaiky kokoa ny Heb. 2:14,15. Voasoritra mazava tsara eto ny maha-mpanandevo ny fahafatesana. Mariho ihany koa ny fanamafisana ny fahatahorantsika ny fahafatesana. Nahoana tokoa isika no matahotra fahafatesana? Ahoana no fomba anandevozan’ny tahotra fahafatesana antsika araka ny ilazan’ny andininy azy? Ahoana no tokony ho fomba fijerin’ny Kristianina izay nafahana tao amin’i Kristy ny fahafatesana?

2. Ho an’ny olona sasany, dia finoanoam-poana feno hadalana ny resaka herin’ny demonia; ho an’ny hafa kosa, dia mifehy ny fiainany iray manontolo mihitsy izany tahotra izany. Amin’ny maha-Kristianina antsika, ahoana no fomba andanjalanjantsika ny fahatakarana ny fisian’ireo hery ireo ary koa ny fahatakarana izay efa nataon’i Kristy ho antsika mba hanoherana ireo?

3. Ahoana no anampian’ny fijerena akaiky ny fifanandrinan’ny tsara sy ny ratsy antsika hahatakatra ny mbola fisian’ny ratsy, na dia atỳ aorian’ny fandresen’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana aza?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.