Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Fandresena ireo herin'ny ratsy

03 - 09 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ohatry ny fandresena (Bokin'ny Asan'ny Apostôly)
Alakamisy 08 Nov.

Ireo ohatra maneho ny fandresena ny herin’ny demonia izay nojerentsika tao amin’ny lesona omaly dia tamin’ny fotoana izay mbola naha-tetỳ an-tany ny Tompo. Tsy voafetra tamin’izay vanim-potoana izay ihany anefa ny fandresena. Hitantsika ao amin’ny bokin’ny Asan’ny Apôstôly fa mbola nitohy nahazo ny fandresena ny herin’ny ratsy hatrany ireo mpanara-dia an’i Jesôsy.

Mazava loatra fa tsy tokony hahagaga izany raha heverina ireo teny fikasana rehetra navelan’i Jesôsy ho azy ireo mikasika ny fanampian’ny Fanahy Masina rehefa nandao azy ireo Izy (jereo ohatra ny Jao. 14:16).

Mandritra izany, araka ny efa fantatsika tsara, na dia efa azo teo amin’ny hazo fijaliana aza nony farany ny fandresena mikasika ilay ady ifanaovan’i Kristy sy i Satana, dia mbola mitohy mandra-pahatongan’ny andro farany ihany izany. Tafiditra ao anatin’io ady io àry izany ireo mpanara-dia an’i Kristy, na dia tatỳ aorian’ny nandehanany aza, indrindra indrindra teo am-piezahan’izy ireo hanatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara.

Vakio ireto ohatra manaraka ireto, izay mikasika ny sasantsasany amin’izany fandresena ny herin’ny ratsy izany. Inona no lesona azontsika raisina avy amin’izy ireo eo amin’ny fanaovantsika ny asa fitoriana sy fijoroana ho vavolombelona amin’izao fotoana izao?

Asa. 5:12–16 _________________________________________________________________

Asa. 3:1–11 ___________________________________________________________________

Asa. 16:16–18 ________________________________________________________________

Ahitana trangan-javatra tsy araka ny mahazatra ao amin’ny Asa. 16:16-18. Rehefa nanonona ny hoe “Andriamanitra Avo Indrindra" ilay ankizivavy, dia fahamarinana lehibe no nambarany. Tsy nahoan’i Paoly akory anefa izany. Hitany ny tena fandehan-javatra marina. Tsy avy tamin’ny Tompo velively ny hery mihoatra ny an’olombelona izay nasehony ka nampanan-karena ny tompony, ary fantatr’i Paoly tsara izany. Rehefa niantsoantso mikasika ireo lehilahy ireo izy hoe: “mpanompon’Andriamanitra Avo Indrindra”, dia azo antoka fa tsy ilay tena Andriamanitra marina no tiany holazaina fa andriamanitra kananita iray izay nantsoina koa hoe: Elyon (Avo Indrindra). Mariho àry fa mora tokoa ny mety hampiova ny fahamarinana amin’ny alalan’ny fampiasana fotsiny ihany ireny voambolana iraisana sasantsasany ireny.

Jereo indray ny Asa. 5:12-16, sy io ampahany mahagaga mikasika ireo olona manantena fa ho azon’ny “tandindon’i Petera” io. Inona no fampitandremana asehon’izany eto ho an’ny Kristianina rehetra izay miasa ho an’ny Tompo, indrindra indrindra rehefa azo heverina ho “mahomby” ny asan’izy ireo?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.