Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Fandresena ireo herin'ny ratsy

03 - 09 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ohatry ny fandresena
Alarobia 07 Nov.

Efa nasehon’ny Baiboly antsika izay ny fanantenana sy ny teny fikasan’ny fandresena azon’ny Kristianina ananana. Ankoatra ireo, dia manana ohatra velona voarakitra ao amin’ny Baiboly isika ny amin’ny fandresen’ny Kristianina ireo herin’ny ratsy. Atombontsika amin’ny ohatry ny asan’ireo mpianatra voalohany nirahin’i Jesôsy izany.

Vakio ny Mat. 10:1-8; Mar. 6:7; 12, 13; Lio. 9:1; 2; Lio. 10:1–20. Jereo ny antony nanirahana ireo olona ireo. Ahoana no tokony hahatakarana ireo andininy ireo eo amin’ny tontolon-kevitry ny ady ifanandrinan’ny ratsy sy ny tsara? Milaza inona amintsika ihany koa ireo andininy ireo amin’izao fotoana izao, dia isika izay nantsoina hitory an’i Jesôsy amin’izao tontolo izao?

Tena mahaliana tokoa ny mahalala fa rehefa nandefa ny roa ambin’ny folo lahy hitory ny filazantsara mikasika ny fahatongavan’ny fanjakan’Andriamanitra i Jesôsy, dia nataony ho zava-dehibe ny fanomezana azy ireo ny hery handresena ny demonia sy ny fanahy maloto. Tsy mahagaga izany satria ny tena fitoriana ny filazantsara dia mitarika ho amin’ny fanalana sarona ireo hery ireo. Ampoizina ny hisehoan’ireo “hery” ireo rehefa hotorina ny filazantsara, ka izany no ilàna ny fanomezan-kery ho azy roa ambiny folo lahy. Tsy misy isalasalana fa niseho tokoa ireo hery ratsy ireo rehefa nandehandeha nitory ny filazantsara izy roa ambin’ny folo lahy, kanefa azo antoka ihany koa fa demonia sy herin’ny ratsy maro no nesorina.

Araka ny hitantsika avy ao amin’ny Baiboly aloha hatramin’izao, dia tsy ny hanala ny demonia loatra no tena votoatin’ny asa nanirahan’i Jesôsy ny fitopolo lahy. Jereo ny Lio. 10:9. Io lafiny amin’ny iraka nampanaovina io anefa no toa nahafaly azy ireo indrindra (Lio. 10:17). Tamim-pifaliana no nitateran’izy fitopolo lahy fa rehefa nandeha nitory ny filazantsaran’ny fanjakana izy ireo, dia nanaiky azy ireo ny demonia. Takany tsara mazava loatra fa ny herin’i Jesôsy niasa tamin’ny alalan’izy ireo no nahatonga izany.

Betsaka ny zavatra azo iadian-kevitra sy ifampiresahana mikasika ireo andininy ireo sy ny fomba tokony hahatakarana azy amin’izao fotoana. Ny zava-dehibe tsara ho fantatra anefa dia hoe: Kristianina nantsoina hitory ny filazantsara amin’izao tontolo izao isika ary ananantsika amin’ny alalan’i Kristy ny hery hanatanteraka izany.

Vakio ny Lio. 10:20. Inona no foto-kevi-dehibe tokony horaisintsika eto avy amin’ny tenin’i Jesôsy? Ahoana no fomba ampisehoan’ny valin-teniny amintsika izay tokony ho zava-dehibe eo amin’ny fiainantsika? Ahoana no ahazoantsika antoka fa mihazona izany tokoa isika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.