Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Fandresena ireo herin'ny ratsy

03 - 09 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fandresena ireo herin'ny ratsy
Sabata 03 Nov.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Efes. 1:18–22; Rôm. 8:26–39; Jak. 4:7; 1 Pet. 5:6–10; Lio. 10:1–20; Asa. 5:12–16.

 

Tsianjery : “Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’Ilay tia antsika” - Rôm. 8:37.


Hevi-dehibe : Ao amin’i Kristy no ananantsika ny fandresena ireo hery mitady hangeja antsika. 

 

Any amin’ny faritra sasany amin’izao tontolo izao, ny fivavahana dia loharanon-kery natao indrindra indrindra ho fomba anankiray hiatrehan’ny olona ireo olana eo amin’ny fiainany andavanandro. Ny fahalalan’ny Kristianina ny famonjena amin’ny fahotana ohatra, dia tena zava-baovao mihitsy ho an’ny fivavahana nentim-paharazana maro. Any amin’ireo toerana ireo, dia mety ho fomba hoenti-mamaha ny olan’ny fiainana andavanandro fotsiny ihany no tena fahitana ny fivavahana kristianina.

Na dia misy aza anefa mazava loatra ireo tombontsoa maro avy amin’ny fananana fomba fiaina kristianina, dia ilaintsika mandrakariva ny mahatsiaro fa ny fivavahana kristianina dia manana fomba fijery hafa ankoatra izay hitany eto amin’izao fiainana izao. Ny fivavahana kristianina dia mahita lafim-piainana hafa mihitsy ankoatra ny tontolon’ny ara-nofo. Samy manana ny lanjany avokoa ireo sehatra roa ireo, ary samy mampiantrano hery anankiroa mifanohitra. Tokony ho feno fankasitrahana indrindra isika eo anatrehan’ireo teny fikasan’ny fandresena ho antsika eo amin’ireo sehatra roa ireo.

Hamafisintsika indray fa ny fitantarana mahafaobe mikasika ny fifanandrinan’i Kristy sy i Satana dia tokony ho fototra iorenan’ny fahatakarantsika ny momba izao tontolo izao sy ny toerantsika Kristianina ao anatiny. Eo anivon’izany ady izany, dia tsy mamela ny mpanaraka azy ho resin’ireo hery mpanohitra ny fivavahana kristianina. Vao mainka aza ananantsika ao amin’i Kristy ny teny fikasan’ny fandresena an’ireo hery ireo.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.