Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Fandresena ireo herin'ny ratsy

03 - 09 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny Kristianina sy ny devoly
Talata 06 Nov.

Vakio ny Jak. 4:7. Inona no teny fikasana mazava eto ho an’izay manohitra ny devoly? Ahoana no fomba hanoheran’ny olona iray, ny hery izay mahery lavitra noho isika? Jereo koa ny Deo. 4:4.

Ny Kristianina dia tsy hoe tsy afa-manoatra tsy akory eo anatrehan’ny fangejan’ny devoly (tsy hitanao eto ihany koa ve ny antony maha-zava-dehibe ny fahatakarana ara-bakiteny ny fisian’i Satana sy ireo anjely lavo?). Tsy ny hiseho ho manohitra ny devoly loatra anefa no niantsoana ny Kristianina, fa ny hitsangana hanohitra azy mihitsy. Ny teny grika «anthistemi» no nandikana ny hoe “manohitra”, izay midika hoe “mitsangana hanohitra zavatra anankiray.” Toe-tsaina tokony horaisin’ny Kristianina mihitsy io, izay mampandositra ny devoly. Izany toe-tsaina izany dia fanoloran-tena feno ho an’i Jesôsy, Izy irery ihany mantsy no manana ny hery mahatonga ny devoly handositra antsika.

Diniho tsara ny 1 Pet. 5:6-10. Inona no teny fikasana omena ny Kristianina rehefa eo anatrehan’ny fahavalo izay voalaza fa tahaka ny “liona mierona” mitady izay harapany izy? Ahoana no hanampian’ireo andininy ireo antsika hahatakatra io nosoratan’i Jakôba eo ambony io? Jereo koa ny Efes. 4:27 sy ny 6:11.

Nosoratan’i Paoly ho fampitandremana ireo Kristianina niharan’ny fanenjehana ireo teny ireo. Fantany tsara mazava loatra fa i Satana ilay fahavalo lehibe no tao ambadiky ny fanenjehana nihatra tamin’ny mpamaky azy. Nampirisika ireo mpamaky azy i Paoly hanohitra ny devoly. Ampiasain’i Paoly eto ny teny hoe «anthistemi», tahaka izay nataon’i Jakôba ihany saingy nampiany tambin-teny mpanova «stereoi» (mafy na hentitra) kosa. Ambarany eto àry araka izany fa mety handositra an’ireo izay manana fiarovan-tena mafy tahaka ny vato eo anatrehan’ny famelezany ny devoly. Tsy hahatohitra izany raha ny toe-tsaina kanosa. Mbola fantatr’i Petera ihany fa na eo aza ny fijoroana mafy orina, dia mety mbola haharitra ihany ny fahoriana, saingy Andriamanitra mihitsy no manefy, manamafy orina, manatanjaka ary mampitoetra tsara ilay Kristianina (1 Pet. 5:10).

Na dia eo aza ireo teny fikasana omena eto ireo, dia tsy omena antsika ny fampanantenana fa afaka tanteraka amin’ny fahoriana isika, sa tsy izany? Kristianina iza no tsy mahafantatra ny fisian’ny fijaliana sy ny fahoriana? Amin’ny maha-olombelona antsika dia toa efa nateraka hijaly mihitsy isika. Inona no fiovana lehibe tokony hoentin’ny finoantsika eo anatrehan’ny alahelo sy ny fangirifiriana?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.