Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Fandresena ireo herin'ny ratsy

03 - 09 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 09 Nov.

Vakio “Aza malahelo ny fonareo” – IFM, tt. 715-736; “Appropriating the Righteousness of Christ,” – Faith and Works, t. 93; “Science and Revelation,” – SLM, b. 3, t. 310.

“Ny nahazoan’i Jesôsy ny fandresena dia tamin’ny alalan’ny fanekena an’Andriamanitra sy ny finoana Azy, ka hoy Izy amintsika amin’ny alalan’ny apostoly hoe: ‘Maneke an’Andriamanitra hianareo; ary manohera ny devoly, dia handositra anareo izy. Manatòna an’Andriamanitra, dia hanatona anareo Izy’ (Jak. 4:7,8). Tsy afaka mamonjy ny tenantsika ho afaka amin’ny herin’ilay mpaka fanahy isika; efa naharesy ny taranak’olombelona izy, ary rehefa miezaka ny hijoro amin’ny herin’ny tenantsika isika, dia hanjary hazan’ny hafetseny; fa ‘ny anaran’i Jehovah dia tilikambo mafy; ny marina miezaka ho ao aminy ka voavonjy’ (Ohab. 18:10).” - IFM, tt. 120-121.

“Ny hery tsy voafetran’ny Fanahy Masina no fiarovan’ny fanahy torotoro rehetra. Tsy misy na dia iray aza izay nitaky ny fiarovan’i Kristy tamin’ny fibebahana sy ny finoana, no havelany handalo eo ambanin’ny herin’ny fahavalo. Eo anilan’izay alaim-panahy sy  sedraina ny Mpamonjy. Raha miaraka Aminy dia tsy mety hisy ny tsy fahombiazana, ny fatiantoka, ny zavatra tsy azo atao na ny faharesena; azontsika atao ny zavatra rehetra amin’ny alalan’Ilay mampahery antsika. Rehefa tonga ny fakam-panahy sy ny fitsapana, aza miezaka ny handrindra ny zava-tsarotra rehetra, fa mijere an’i Jesosy mpanampy anao.

“Misy kristiana izay mieritreritra be loatra sy miresaka be loatra koa ny amin’ny herin’i Satana. Mieritreritra an’ilay fahavalony izy, ataony antom-bavaka sy anton-dresaka izy, ka manangasanga mihangeza hatrany ao an-tsainy ao. Marina fa feno hery i Satana, nefa isaorana Andriamanitra fa manana Mpamonjy mahery isika, izay efa nandroaka ilay ratsy avy tany an-danitra. Finaritra i Satana rehefa manandratra ny heriny isika. Nahoana no tsy miresaka ny amin’i Jesosy isika? Nahoana no tsy manandratra ny heriny sy ny fitiavany isika?” - IFM, tt. 528-529.

 

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra :

1. Mandraisa ohatra sasantsasany hita tamin’ity herinandro ity, izay mampiseho ny fandresena voalazan’ny Baiboly. Ahoana no ahitantsika zava-mitranga tahaka ireo koa amin’izao fotoana izao? Inona no azontsika atao handinihantsika misimisy kokoa ny amin’izy ireo?

2. Inona no hevitr’io tenin’i Ellen White manao hoe: “Manatòna an’Andriamanitra“ eo ambony io?

3. Alao sary an-tsaina hoe Petera ianao ka tian’ny olona raha andalovan’ny alokao izy ireo. Eritrereto ny mety ho fiantraikan’izany eo amin’ny ara-panahinao. Inona no hany fiarovana ho anao ao anatin’ny toe-javatra tahaka izany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.