Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Mandray ny fiadiana rehetra mba hahazo fandresena

10 - 16 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Misikinà fahamarinana, mitafia ny rariny
Alatsinainy 12 Nov.

"Mifahara àry, ka sikino fahamarinana ny valahanareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovn-tratra” - Efes. 6:14.

Na dia somary sarotsarotra ihany aza ny mamantatra ny tena toetr’ilay fehikibo, dia mety ho aron’akanjo hoditra miaro ny faritra ambany amin’ny kibo kanefa ahafahan’ny rantsam-batana mihetsiketsika no toa resahin’i Paoly ao amin’ny Efes. 6:14. Raha amin’io heviny io, dia azo lazaina ho ampahany amin’ny akanjo vy fiarovan-tena iray manontolo mihitsy izany. Ary izany akanjo vy fiarovan-tena izany no antsoin’i Paoly hoe: “fahamarinana”.

Nampiarahina tamin’ny fehikibon’ny fahamarinana ny fiarovan-tratran’ny rariny. Tao anatin’io andininy tokana io araka izany no nampifandraisan’i Paoly ny foto-kevitry ny fahamarinana sy ny rariny.

Jereo ireto andininy manaraka ireto. Ahoana no mety hanampian’izy ireo antsika hahatakatra ny fifandraisana misy eo amin’ny fahamarinana sy ny rariny, ary nahoana no tena zava-dehibe tokoa ireo ho an’ny fiarovana ny fanahintsika ao anatin’ny ady lehibe ifanaovan’ny tsara sy ny ratsy? 1 Mpanj. 3:6; Sal. 15:2; 96:13; Ohab. 12:17; Isa. 48:1; 2 Kôr. 6:7; Efes. 5:9.

Rehefa miresaka ny amin’ny rariny ho fiarovan-tratra ny apôstôly eo amin’ny tontolon-kevitry ny ady ara-panahy, dia efa ao an-tsainy ny resaka fitondran-tena. Tsy afa-misaraka amin’ny Kristianina eo amin’ny tolona ataony amin’ny herin’ny ratsy, tahaka ny fiarovan-tratran’ny miaramila eo an-tanim-piadiana ihany ny fanaovana ny marina sy ny fampanjakana ny rariny, izany hoe fiainana ny "fahamarinana". Rehefa ataontsika an-tsirambina ny fanaovana ny marina, rehefa hodiantsika tsy fantatra izay efa fantatsika fa fahamarinana, dia ho lavon’i Satana mora foana isika, satria misy hirika lehibe mibanaka eo amin’ny akanjo fiarovan-tenantsika.

Mandritra izany, na dia tafiditra ao anatin’io "rariny" io aza ny fananana fiainana feno fahamarinana, dia tokony hotsaroantsika mandrakariva ilay lafiny anankiray amin’izany rariny izany, dia ny fahamarinan’i Kristy, izay mandrakotra ny mpino sady hany fanantenany ny famonjena. Raha mbola io fahamarinana io koa no fikirintsika-izany hoe ao amin’i Jesôsy irery ihany no ahazoantsika famonjena-dia voaaro amin’ny fahakiviana isika, izay anisan’ireo famelezana ara-panahy mahomby indrindra ataon’i Satana amintsika.

Efa azon’ny fakam-panahy tsy hiaraka intsony amin’i Jesôsy ve ianao satria nahakivy anao ny fiainanao sy ny toetranao ary ny asanao? Raha nisy izany, nahoana no zava-dehibe tokoa ny fahatakarana ny fahamarinana momba ny fahamarinan’i Kristy ho fiarovan-tena mafy tsara amin’ny famelezan’i Satana?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.