Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Mandray ny fiadiana rehetra mba hahazo fandresena

10 - 16 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mandray ny fiadiana rehetra mba hahazo fandresena
Sabata 10 Nov.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Efes. 6:14–18; 2 Kôr. 6:7; Efes. 5:9; Rôm. 10:15; 1 Tes. 5:8; Mar. 14:38.

Tsianjery : “Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo” - Efes. 6:13.

Hevi-dehibe : Ny mpino tsirairay avy dia mila mandray ny fiadiany manokana satria isika tsirairay avy manokana mihitsy no tafiditra ao anatin’ilay ady lehibe ifanaovan’ny ratsy sy ny tsara.

Ny tanjona fara tampony kendren’i Satana, dia ny haka an-keriny ho an’ny tenany ny fahatokiana atolotr’ireo mpino marina rehetra ho an’i Kristy. Mialoha ny fiovam-pony, dia mbola ao anatin’ny fanjakan’ny devoly aloha ny olona satria izy no manapaka azy ireo. Kanefa na dia lavitry ny fanapahan’ny devoly aza ny mpino satria efa niova fo hiandany amin’i Kristy izy, dia tsy manaisotra tanteraka ny herin’ny devoly tsy akory izany. Miezaka mafy araka izay azony atao i Satana hamotehana ny finoantsika ka hampiverina antsika ho aminy indray. Maro dia maro ny paik’ady ampiasainy; antsoin’ny Soratra Masina hoe: “fanangolen’ny devoly” (Efes. 6:11) izany. Amin’ny farany anefa, na inona na inona fitaka sy fandrika ary fanangolena ataon’ilay fahavalo, dia tsy hahazo an’iza na iza izay vonona hitoetra ho mahatoky amin’ny Tompo izy (Mety hahatonga fahoriana be dia be eo amin’ny fiainanao tokoa i Satana, kanefa resaka hafa tanteraka mihitsy izany).

Hifantoka manokana amin’ny fitaovana fiadian’ny Kristianina mandritra io ady io ny lesontsika amin’ity herinandro ity. Ny fandraisana ny fiadian’Andriamanitra rehetra no hany fiarovana ho antsika. Ilaintsika noho izany ny mahatakatra ny toetr’izany fiadiana izany. Raha tsy manana izany mantsy isika, dia azo antoka fa ho azon’ilay fahavalo, saingy raha eo an-tanantsika kosa izany, dia azo antoka ho antsika ny fandresena.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.