Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Mandray ny fiadiana rehetra mba hahazo fandresena

10 - 16 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 16 Nov.

Vakio ny “Importance of Seeking True Knowledge” – TFC, tt. 312-314, b. 8; “The Color Line” – TFC, tt. 219, 220, b. 9; “O God! Help Me to Higher Levels” – MLT, t. 105; “Antsoina hanatratra tanjona ambony lavitra” – VM, tt. 273-276

“Misy hery anankiroa mifanohitra ary miady mafy mba hahazo ny fandresena ao anatin’ny fanahy tsirairay avy. Manambatra ny heriny ny tsy finoana, ary i Satana no mitarika izany, mba hahatafasaraka antsika amin’ny Loharanon’ny herintsika. Manangona ny heriny kosa ny finoana etsy andanin’izany, izay tarihin’i Kristy, tompo sy mpanefa ny finoantsika. Isan’ora isan’ora no mizotra eo ambany mason’ny tontolo rehetra any an-danitra izany ady izany. Ady ifampitolomana mivantana mihitsy izany ka izao no fanontaniana lehibe mipetraka: Iza no handray ny fanapahana? Ny tsirairay avy no tsy maintsy hamaly izany ho an’ny tenany. Tsy maintsy mandray anjara avokoa ny rehetra amin’io ady io, na hiandany amin’ny anankiray na amin’ny ankilany. Tsy misy fiatoana mandritra izany (…) Ampirisihina mafy isika hiomana ho amin’izany ady izany. ‘Mahereza ao amin’ny Tompo sy amin’ny herin’ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly.’ Miverina indray ny fampitandremana, ‘Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo.’” – SDG, t. 328.

“Mila mitafy ny fiadiana rehetra isika ary hijoro ho mafy orina tsara. Efa nanome voninahitra antsika ny Tompo tamin’ny nifidianany antsika ho miaramilany. Aoka isika hiady amin-kerim-po ho Azy, hihazona ny marina eo amin’ny raharaha rehetra atao. Tena ilaina indrindra ho an’ny tombontsoam-panahy ny fahitsiana eo amin’ny zavatra rehetra. Rehefa mitolona handresy ireo fironana tsy mahasoa ao aminao ianao, dia hanampy anao amin’ny alalan’ny Fanahiny Masina ny Tompo ka ho tonga mailo ianao eo amin’ny asa ataonao rehetra. Tsy hisy velively amin’izay fotoana izay ny hirika hahazoan’ilay fahavalo miteny ratsy ny fahamarinana. Raiso ho ampinganao ny rariny izay efa narovan’Andriamanitra sady tombontsoa ho an’ny rehetra ny mitondra azy. Hiaro ny fiainam-panahinao izany.” – SDABC, 6, t. 1119.

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra:

1. Na dia nantitranterin’ny lesona tamin’ity herinandro ity mafy tokoa aza ny maha-an’ny isam-batan’olona ny tolona ifanaovana amin’i Satana, dia mbola ao anatina fiaraha-monina mivelatra kokoa ihany koa no misy antsika Kristianina. Ahoana no fomba hifanampian’ny tsirairay avy ao anatin’izany fiaraha-monina izany amin’ireo ady manjo ny isam-batan’olona? Inona avy ireo zavatra azon’ny fiaraha-monina atao hanampiana an’ireo manana olana ara-panahy, na inona endrika mety hisehoan’izany fahasahiranana izany na inona?

2. Ahoana no anamafisan’ny fanoharana ampiasain’i Paoly ny maha-zava-misy marina ny ady ifanaovan’ny tsara sy ny ratsy, izay tena manan-danja lehibe tokoa ho an’ny Baiboly? Nahoana no ilaina mandrakariva ny mihazona an-tsaina lalandava ny tena fisian’io ady io marina? Azo eritreretina ve izany hoe miaramila eo an-tanim-piadiana kanefa manadino fa ao anatin’ny ady izy? Dia ho tahaka izany koa ve isika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.