Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 08 : Ny Fiangonana : vonon-kanompo ny taranak'olombelona

17 - 23 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny asa nanirahana ny Fiangonana
Talata 20 Nov.

Ny fiangonana amin’ny maha-“tenan’i Kristy” azy dia midika fa natao hanatanteraka ny asa nataon’i Kristy fony fahavelony tetỳ an-tany izy. Noho io antony io no niantsoana ny fiangonana amin’ny maha-“fikambanan’ny mpivavaka” azy. Tsy hoe manana iraka ihany ny fiangonana fa izy mihitsy no iraka.

Vakio ny Mat. 28:19,20. Ahoana no fomba iresahany ny amin’ny iraka ampanaovina ny fiangonana?

Tafiditra ao anatin’ny iraka ny fandefasana ny olona hiresaka momba an’Andriamanitra. Izany rahateo no nataon’Andriamanitra tamin’ireo mpaminanin’ny Isiraely (Jer. 7:25) sy ny apôstôly (Lio. 9:1,2; 10:1,9). Naniraka ny mpianany tahaka ny nanirahan’ny Ray Azy i Jesôsy (Jao. 20:21). Tsy latsak’izany ny fiangonana ankehitriny sady mitoetra ho mahatoky amin’ny fiantsoana azy.

Inona ihany koa no ampianarin’ireto andininy manaraka ireto antsika mikasika ny asa nanirahana ny fiangonana? Efes. 4:11–13; Mat. 10:5–8; Jak. 1:27; Efes. 1:6; ary 1 Pet. 2:9.

Tsy iadian-kevitra fa ny fitoriana ny filazantsara no votoatin’ny iraka nampanaovina ny fiangonana. Anisan’ny antom-pisian’ny fiangonana ihany koa ny fanamafisana orina ny finoan’ny mpino, ny fanandratana ny tena fiankohofana marina, ary ny firotsahana eo amin’ny famahana ireo olana ara-piaraha-monina.

Na dia maro aza ireo fihaikana maro atrehin’ny fiangonana, dia mbola anisan’ny sarotra indrindra ny mihazona ny fahatakarana araka ny tokony ho izy io iraka ampanaovina azy io. Amin’ny lafiny anankiray, dia ho mora dia mora tokoa ny haharaikitra azy ao anatin’ny fanovàna sy ny fampandrosoana ny fiaraha-monina ary ny fanamaivanana ny aretiny. Na dia manan-danja sy manana ny toerany manokana tokoa aza io asa io, dia tsy tokony havela velively hibahana ny toeran’ny iraka fara tampony nampanaovina ny fiangonana. Tsy inona izany fa ny fitaomana ny very ho eo amin’i Jesôsy sy ny fanomanana ny olona ho amin’ny fiverenany indray. Ilaintsika ihany koa anefa mandritra izany ny mitandrina ndrao diso mandray an-tendrony loatra ka heverintsika ho toy ny milaza ny farandro avokoa ny lohatenim-baovao rehetra, hany ka tsy vita araka ny tokony ho izy indray ireo andraikitra fototra fanao isan’andro. Mila ny fahendrena avy any ambony isika eo am-pandanjalanjana tsara ny tokony hatao.

Manao ahoana ny fandraisanao anjara eo amin’ny asa nanirahana ny fiangonana? Ahoana no hanaovanao bebe kokoa mihoatra noho izay efa ataonao amin’izao fotoana izao? Nahoana no zava-dehibe ho an’ny fitomboanao ara-panahy ny mandray anjara amin’izay niantsoana ny fiangonana?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.