Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 08 : Ny Fiangonana : vonon-kanompo ny taranak'olombelona

17 - 23 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 23 Nov.

Vakio ny “The Church” – Raoul Dederen (ed.) ao amin’ny HSDAT, tt. 538-581, “‘Thou Shalt Have No Other Gods Before Me,’” - TMGW, tt. 361–364; “The Church the Light of the World,” – TFC, b. 5, tt. 455–467.

“Raha misy olona mirehareha amin’ny heriny sy ny fahefany ka mitady hanapaka eo amin’ny rahalahiny satria heveriny fa nomena fahefana izy mba ho ny sitrapony no hanapaka, ny fomba tsara sy mety indrindra dia ny manala izany olona izany tsy ho eo amin’ny toerany intsony. Ndrao mantsy hitera-doza lehibe izany ka hahavery ny fanahiny sy hampidi-doza ny fanahin’ny hafa ihany koa (…) Hiteraka fanoherana lehibe izany raha tsy miova amin’ny lalany ireo olona ireo (…) Ny toerana misy ny olona iray dia tsy hahatonga azy velively na dia kely monja aza ho lehibe eo imason’Andriamanitra; ny toetra irery ihany no tombanan’Andriamanitra.”- TMGW, t. 362.

“Ny asa nanirahana ny fiangonan’i Kristy, dia ny hamonjy ny mpanota very. Natao hampahafantatra ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny olona sy mba hahatonga azy ireo ho an’i Kristy amin’ny alalan’ny asa mahomby ataon’izany fitiavana izany izy. Tsy maintsy entina any amin’ireo vazan-tany efatra mbola misy haizina ny fahamarinana ankehitriny, ary ao an-tokantrano no tsy maintsy iantombohan’izany asa izany.” – TFC, b. 3, t. 381.

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra :

1. Tsy iadian-kevitra intsony ny fisian’ny olana eo amin’ny fiangonana, dia ny fiangonantsika. Toy izao no anazavan’i Jesôsy azy: “Ary nanao fanoharana hafa koa taminy Izy ka nanao hoe: ‘Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbariny; fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsimparifary teny amin’ny vary, dia lasa nandeha’” - Mat. 13:24,25. Vakio ny tohin’ny fanoharana. Ahoana no hampiharantsika izay voalazan’i Jesôsy amin’ny fiangonantsika, ary ahoana no tokony ho fifandraisantsika amin’ireo izay mahatonga olana? Midika ve izany fa tsy tokony hitranga velively ny hamafana ny anaran’ny olona iray tsy ho anisan’ny fiangonana? Jereo ohatra ny Tit. 3.10,11 sy ny Rôm. 16:17.

2. Inona no lazainao amin’ny olona izay tapa-kevitra ny hiala amin’ny fiangonana ka handeha irery, satria inoany fa efa simba loatra ny fiangonana?

3. Ny fiangonantsika dia manamafy ilay efa fantatra hatramin’izay mikasika ny “maha-mpisorona ny mpino rehetra.” Inona ihany koa ny voaresaka ao anatin’io foto-kevitra io? Inona no andraikitra entin’izany ho antsika?

4. Ifanakalozy hevitra eo amin’ny kilasy ny amin’ireo loza mananontanona mety handrava ny firaisana ao amin’ny fiangonana. Inona avy ireo olana efa niteraka fitsitokotokoana hatramin’izay tao amin’ny fiangonana? Inona no azontsika ianarana avy amin’ny zava-nitranga tany aloha ka afaka hanampy mba tsy hitrangan’izany intsony any amin’ny hoavy?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.