Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Ny Fiangonana : Fanompoam-pivavahana samy hafa

24 - 30 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ireo Fanompoam-pivavahana masina
Alahady 25 Nov.

Nandritra ireo vanim-potoana voalohandohany nisian’ny fiangonana kristianina, dia nampiasain’ny mpino tany amin’ny faritra atsinanana ny teny hoe «mysterion», “zava-miafina” hilazana ireo fanompoam-pivavahana kristianina masina. Ny teny grika no tena fampiasa tany amin’izany faritra izany. Tany andrefana kosa, izay tena nampiasana betsaka ny teny latina, dia ny «sacramentum» na sakramenta no teny nampiasaina. Ny sacramentum, dia voady fanaon’ny miaramila rômanina ho fanehoany ny fankatoavany ny baikon’ny lehibeny. Tsapan’ireo mpampiasa io teny io ho milaza mazava tsara ny toetr’ireo fanompoam-pivavahana masina izany. Rehefa nandeha teny anefa ny fotoana, dia nanjary naneho ny fomba anankiray narahina hery tsy hita maso avy ao anaty izany. Nantsoin’ny fiangonana tamin’ny Vanim-potoana Antenantenany hoe “sakramenta” ny fito tamin’izany fomba izany. Noheverina ho fomba hamenoana fahasoavana ao anatin’ny fanahin’ny olona anankiray mantsy izany.

Nandritra ny Fanavaozana ara-pivavahana àry, dia nodinihina akaiky ary narahina tsikera maro samy hafa ny sakramenta. Toa voaloto io teny io tao an-tsain’ny maro. Nisy teny anankiray hafa tsapa ho mety kokoa anefa, dia ny hoe fanompoam-pivavahana. Ny teny nandikana io voambolana io dia avy amin’ny matoanteny hoe “manamasina”, ary izany no mahatonga ny fanompoam-pivavahana ho fomba manokana, izay Jesôsy mihitsy no nametraka sy nanendry azy. Ny fanoloana ny teny hoe sakramenta amin’ny hoe fanompoam-pivavahana, dia midika fa mandray anjara eo amin’ny fanatanterahana azy mihitsy ny olona iray satria fomba nohamasinin’Andriamanitra ho antsika izany hampisehoana ny fankatoavantsika sy ny fahatokiantsika amin’i Jesôsy Tompo. Fanompoam-pivavahana no iantsoan’ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito ny batisa sy ny fanasan-tongotra ary ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Fanehoana ny fahatokiantsika amin’i Kristy avokoa ireo. Tandindona maneho ny finoantsika ireo.

Vakio ny Mat. 28:19,20; Jao. 13:14; ary ny 1 Kôr. 11:23-26. Hatraiza no anohanan’ireo andininy ireo ny foto-kevitra fa tokony ho “fanompoam-pivavahana” no ilazana ireo fombam-pivavahana masina samihafa?

Na dia ataontsika ho zava-dehibe tokoa aza ny “fanompoam-pivavahana”, dia tokony hotsaroantsika mandrakariva fa tsy fantsom-pahasoavana na asa hahazoantsika famonjena na koa fankasitrahana eo anatrehan’Andriamanitra tsy akory izany. Olana goavana loatra ny ota sy ny vokatra nentiny teto amintsika ka na dia ny fanompoam-pivavahana napetrak’i Kristy tenany mihitsy aza, dia tsy afaka hanavotra antsika. Ny fahafatesan’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana irery ihany vao ampy hamonjena antsika olombelona lavo. Raha azontsika tsara àry, ny fanompoam-pivavahana dia tandindona ivelany maneho ny fankasitrahantsika ny nataon’i Kristy ho antsika sy ny firaisantsika Aminy (miaraka amin’izay aterak’io firaisana io), ary mahatanteraka tsara ny zava-kendreny ireo. Fomba hanatrarana tanjona ireo fa tsy tanjona kendrena velively.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.