Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Ny Fiangonana : Fanompoam-pivavahana samy hafa

24 - 30 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny Fiangonana : Fanompoam-pivavahana samy hafa
Sabata 24 Nov.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Mat. 28:19,20; Rôm. 6:3–8; Mat. 26:26–28; Jao. 13:1–17; 1 Kôr. 11:24–26.

Tsianjery : "Ary hoy Petera taminy : Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary hianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina” – Asa. 2:38.

Hevi-dehibe : Nametraka lalàna sy fitsipika Andriamanitra ka raha takatra araka ny tokony ho izy izany, dia manampy hanamafy orina ny finoantsika.

Fiaraha-monina maro no manana fomba amam-panao entina mampahafantatra zavatra sasantsasany amin’ny olona ao aminy. Any amin’ny kolontsaina sasany izany fomba amam-panao izany dia natao hanampiana ny olona eo amin’ny fidirany ao anatina ambaratongam-piainana vaovao indray. Ohatra, rehefa hiditra eo amin’ny sehatra hiheverana azy ho efa olon-dehibe ny tanora, dia misy fomba amam-panao tanterahina manodidididina ny taona maha-zatovo azy ireo. Miovaova arakaraka ny toerana ireo fomba amam-panao ireo, kanefa ny zava-kendren’izy rehetra, dia ny hamolavolana ny tanora ao aminy ho mpamokatra sy tompon’andraikitra eo amin’ny toerana misy azy. Mandritra izany no ampianarana ny ankizilahy sy ankizivavy ny fiainana maha-olon-dehibe, izany hoe ampahalalana azy ny zavatra andrasana aminy amin’ny maha-olon-dehibe, mambran’ny fiaraha-monina azy.

Misy fomba amam-panao manokana ihany koa eo amin’ny fiaraha-monina kristianina, fomba amam-panao izay hankalazana manokana ny fanoloran-tenan’ny olona amin’ny finoana izay arahiny. Tsy hoe manamafy ny fandraisan’ny olona anjara sy ny fisakaizany ao anatin’ny fiaraha-monina ihany ireo fomba masina ireo fa entina indrindra indrindra koa hanomanana azy ho mpikambana mahatoky sy mamokatra eo amin’izany fiaraha-monina izany. Fitaovana ihany koa izy ireo hanampiana ny mambra hahatakatra tsara ny vokatra tokony hoentin’ny fanoloran-tenany ho an’i Kristy. Amin’ity herinandro ity isika, dia hijery fanompoam-pivavahana telo izay mampiseho ny finoantsika : ny batisa, ny fanasan-tongotra ary ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.