Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Mofonaina

MOFONAINA 19 AOGOSITRA 2017

Mampianatra ny tombambidin’ny fankatoavana ny lalàna ny natiora “Tsy varidimiventy ihany va no vidin'ny tsintsina roa? nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany, raha ...  Davantage

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Ny Fiangonana : Fanompoam-pivavahana samy hafa

24 - 30 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny Fiangonana : Fanompoam-pivavahana samy hafa
Sabata 24 Nov.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Mat. 28:19,20; Rôm. 6:3–8; Mat. 26:26–28; Jao. 13:1–17; 1 Kôr. 11:24–26.

Tsianjery : "Ary hoy Petera taminy : Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary hianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina” – Asa. 2:38.

Hevi-dehibe : Nametraka lalàna sy fitsipika Andriamanitra ka raha takatra araka ny tokony ho izy izany, dia manampy hanamafy orina ny finoantsika.

Fiaraha-monina maro no manana fomba amam-panao entina mampahafantatra zavatra sasantsasany amin’ny olona ao aminy. Any amin’ny kolontsaina sasany izany fomba amam-panao izany dia natao hanampiana ny olona eo amin’ny fidirany ao anatina ambaratongam-piainana vaovao indray. Ohatra, rehefa hiditra eo amin’ny sehatra hiheverana azy ho efa olon-dehibe ny tanora, dia misy fomba amam-panao tanterahina manodidididina ny taona maha-zatovo azy ireo. Miovaova arakaraka ny toerana ireo fomba amam-panao ireo, kanefa ny zava-kendren’izy rehetra, dia ny hamolavolana ny tanora ao aminy ho mpamokatra sy tompon’andraikitra eo amin’ny toerana misy azy. Mandritra izany no ampianarana ny ankizilahy sy ankizivavy ny fiainana maha-olon-dehibe, izany hoe ampahalalana azy ny zavatra andrasana aminy amin’ny maha-olon-dehibe, mambran’ny fiaraha-monina azy.

Misy fomba amam-panao manokana ihany koa eo amin’ny fiaraha-monina kristianina, fomba amam-panao izay hankalazana manokana ny fanoloran-tenan’ny olona amin’ny finoana izay arahiny. Tsy hoe manamafy ny fandraisan’ny olona anjara sy ny fisakaizany ao anatin’ny fiaraha-monina ihany ireo fomba masina ireo fa entina indrindra indrindra koa hanomanana azy ho mpikambana mahatoky sy mamokatra eo amin’izany fiaraha-monina izany. Fitaovana ihany koa izy ireo hanampiana ny mambra hahatakatra tsara ny vokatra tokony hoentin’ny fanoloran-tenany ho an’i Kristy. Amin’ity herinandro ity isika, dia hijery fanompoam-pivavahana telo izay mampiseho ny finoantsika : ny batisa, ny fanasan-tongotra ary ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.