Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 10 : Ny lalàna sy ny Filazantsara

01 - 07 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny lalàna amam-pitsipik'Andriamanitra
Alahady 02 Des.

Ny teny hebreo hoe “torah” dia fampiasa mahazatra ao amin’ny Testamenta Taloha, ary matetika izy io no adika hoe lalàna. Ny Testamenta Vaovao kosa dia mampiasa ny teny grika hoe “nomos” handikana ny teny “torah”. Ny dikan’ny hoe «torah» dia “fitantanana” na “fitarihana”. Koa satria firaketana ny fifandraisan’Andriamanitra amin’ny olona ny Baiboly, ny lalàna ao amin’ny Baiboly, araka izany, dia miresaka an-kapobeny ny amin’ny toro marika rehetra omen’Andriamanitra ny vahoakany. Koa satria tsara sady marina Andriamanitra, sady mitarika sy manoro lalana ny vahoakany amin’ny fahatsarana sy ny fahamarinana, dia mazava ho azy amintsika fa manambara ny fahatsarany sy ny fahamarinany ny lalàna. Tiantsika moa mazàna ny miteny hoe: ‘ny lalàna dia fanambarana ny toetran’Andriamanitra.’

Milaza inona amintsika momba ny lalàna ary, indrindra indrindra, momba an’Andriamanitra ireto toko sy andininy ireto ? Sal. 19:7,8; Rôm. 7:12; Sal. 119:151,152,172.

Tamin’ny alalan’ny Baiboly no nanehoan’Andriamanitra ny Tenany tamin’ny olombelona. Rehefa mamaky ireo soratra masina ny olona anankiray, dia mifanehatra aminy ny fitaovana be dia be manana amby ampy izay matetika izy ireny no toro lalana sy toro marika mahafaoka lafiny maro eo amin’ny fiainan’ny olombelona: ny lafiny ara-tsaina sy ny toe-panahy, ny fahasalamana, ny lafiny ara-nofo, ny ara-tsakafo, ny lafiny asa, sy ny sisa. Hita maneran-tany ny sasany amin’ireo toro lalana ireo. Ny sasany kosa toa voafetra ho amin’ny fotoana sy toerana manokana. Saingy satria samy toro lalana (torah) avy amin’Andriamanitra avokoa ireny, dia ilaina indrindra ny fahaizana mikolokolo ny fivoaran’ireny fitsipika ireny izay hanampy antsika hahatakatra izay lalàna iraisana maneran-tany sy izay voefatra ho an’ny toerana iray. Ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito sy vondrona kristianina maro an-kapobeny dia mahay manavaka ny lalàna «seremôniely» (fitsipika izay mampianatra ny amin’ny drafi-panavotana amin’ny alalan’ny tandindona sy ny fombafomba fanao ara-pivavahana.), sy ny lalàna «sivily» (toro lalana mahakasika ny fiainan’ny vondron’olona teo amin’ny firenen’ny Isiraely taloha), ary ny lalàna «môraly» (toro lalana fototra avy amin’Andriamanitra mahakasika ny tokony ho fitondran-tenan’ny olombelona).

Ny bokin’ny Levitikôsy no ahitana ampahany lehibe momba ny lalàna seremôniely, indrindra mahakasika ny fanompoana ao amin’ny fitoerana masina sy izay fombafomba fanao arahina amin’izany. Ny toetoetry ny lalàna sivily sy ny fombafombam-pitsarana miaraka aminy ohatra dia azo jerena ao amin’ny Eks. 23:1-9. Ary eo ihany koa ny lalàna môraly – dia ny Didy Folo – izay (heverina fa) mbola inoan’ny ankamaroan’ny Kristianina ho lalàn’Andriamanitra ho an’ny taranak’olombelona rehetra.

Vakio ny Eks. 23:1-9. Inona no fitsipika ara-môraly iraisana maneran-tany azontsika raisina avy amin’ny fitsipika nomena manokana ny Isiraely tamin’izany fotoana izany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.