Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 10 : Ny lalàna sy ny Filazantsara

01 - 07 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny Sabata sy ny Filazantsara
Alakamisy 06 Des.

Tamin’ny fanontaniana farany tao amin’ny lesona omaly isika, dia samy nijery ny Eks. 20:11 sy ny Deo. 5:15. Ny hitantsika eto dia mahakasika ny Sabata mampivoitra indrindra hevitra anankiroa: Ny Famoronana sy ny Fanavotana – foto-kevitra roa izay tena mifandray tanteraka ao amin’ny Baiboly. Tsy Mpamorona antsika fotsiny Anriamanitra, fa Mpanavotra antsika ihany koa; ary ny maha-zava-dehibe ireo fahamarinana roa ara-panahy manan-danja ireo dia samy ampafantarina (sy ampahatsiahivina) amintsika isan-kerinandro, isaky ny andro fahafito, rehefa mitsahatra amin’ny Sabata isika ‘araka ny didy’ - dia tahaka ny nataon’ireo ‘vehivavy izay nomba Azy (Jesôsy) avy tany Galilia.’ (Lio. 23:55,56)

Vakio ny Kôl. 1:14-16 sy ny Jao. 1:1-14. Ahoana no ampifandraisan’ireo toko sy andininy roa ireo an’i Jesôsy ho sady Mpamorona no Mpamonjy ?

«Koa satria masina tahaka Azy tenany ny lalàn’Andriamanitra, dia olona iray mitovy amin’Andriamanitra ihany no afaka mitondra fanavotana vokatry ny fandikana io lalàny io. Tsy misy afa-tsy i Kristy irery ihany no afaka manavotra ny olombelona lavo eo ambanin’ny ozon’ny lalàna, ka hitondra azy indray ho amin’ny fihavanana amin’ny Lanitra.» - GAG, t. 42. Amin’ny maha-Mpamorona Azy ihany, amin’ny maha-tahaka an’Andriamanitra Azy ihany, sy amin’ny maha-olona ‘nahariana izao zavatra àry rehetra izao’ (Jao. 1:3) Azy no nahafahan’i Jesôsy ho tonga ho Ilay Anankiray manavotra ny taranak’olombelona lavo.

Amin’ny fampisongadinana amintsika an’i Kristy ho Mpamorona sady Mpanavotra antsika no mahatonga ny Sabata ho tandindona mahery vaika eo amin’ny filazantsara momba ny fahasoavana. Raha ny marina dia ny fitsaharantsika amin’ny Sabata no manambara fa tsy vonjena amin’ny asan’ny lalàna isika fa vonjena kosa amin’izay efa nataon’i Kristy ho antsika. Araka izany dia tonga tandindon’ny fitsaharantsika ao amin’i Kristy ny fitsaharana amin’ny Sabata (jer. ny Heb. 4:3-9.)

Fanarenana ihany koa ny famonjena; izy no famoronana indray, sady dingana manomboka eo amin’ny nanekentsika an’i Jesôsy (jereo ny 2 Kôr. 5:17 sy ny Gal. 6:15), ka mipaka sy mifarana hatrany amin’ny famoronana indray ny lanitra sy ny tany (jereo ny Isa. 65:17; Apôk. 21:5).

Ireo andininy ireo aza moa dia maneho mihitsy mazava kokoa ny fifandraisan’ny Famoronana sy ny Fanavotana, ary ireo fahamarinana roa lehibe ireo dia samy miseho vatana ao amin’ny didy momba ny Sabata, izay anankiray amin’ireo Didy Folo.

Zavatra anankiray ny filazana fa mpitandrina ny Sabata ianao, ary tena mitsahatra amin’ny Sabata tokoa. Eny, nanao toy izany tokoa ny mpanora-dalàna sy ny fariseo. Saingy zavatra hafa mihitsy ny fanandramana ny fahafenoany sy ny haren’ny Sabata. Manao ahoana ny fitandremanao ny Sabata? Inona no azonao atao mba hijinjanao misimisy kokoa ny fitahiana ara-batana sy ara-panahy arotsak’Andriamanitra amintsika amin’io andro Sabata io?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.