Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 10 : Ny lalàna sy ny Filazantsara

01 - 07 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny Sabata sy ny lalàna
Alarobia 05 Des.

Araka ny hitantsika tao amin’ny lesona Alatsinainy, dia mbola maro ny Kristianina mino fa mitoetra hatrany ny lalàn’Andriamanitra. Ary raha mbola manaiky ny tena fisian’ny ota koa ny olona anankiray, dia sarotra ny hahita olona hino zavatra hafa indray.

Kanefa, araka ny efa fantatsika tsara, dia miseho lany avy hatrany ny tena olana eo amin’ny fitandreman’ny Kristianina ny lalàna rehefa resahina ny mahakasika ny fankatoavana ny didy fahefatra, indrindra ny mikasika ilay hoe ‘andro fahafito.’ Raha ny marina, ny zavatra mahatsikaiky mahakasika ilay mpitsara tao Alabama izay nampiditra olana ho an’ny tenany noho ny nanizingizinany ny amin’ny hametrahana ny tsangam-baton’ny Didy Folo tao amin’ny efitrano fitsarana, dia na izy tena aza mivelona ao anaty fandikana izany lalàna izany satria, na dia mpitandrina fatratra ny alahady manao ahoana aza izy, dia tsy mitandrina akory ny lalàna voalazan’ny Baiboly momba ny hitsaharana amin’ny andro fahafito. Raha raisintsika ny voalazan’ny Baiboly, araka ny hita ao amin’ny Jakôba – «Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin’ny iray loha, dia meloka amin’izy rehetra» - Jak. 2:10 – dia meloka amin’ny lafiny rehetra eo amin’ny lalàna, araka izany, ilay mpitsara noho ny fandikany ny iray amin’io lalàna izay hizingizininy fa tokony hajanona ao amin’ny trano fitsarana io.

Ny Eks. 20:9,10 no manazava ny didy momba ny Sabata. Voalazalaza mazava ny ambaran’ny teny momba ny hoe oviana ny Sabata (andro fahafito), sy ny hoe ahoana no tokony hitandremana (amin’ny fitsaharana amin’ny raharaha fanaon’ny rehetra) mba hihazonana ny fahamasinan’izany Sabata izany. «Ny Sabata dia tsy natao ho andro fialana sasatra ho an’ny olona noho ny harerahana vokatry ny fiasana isan’andro tsy misy fitsaharana. Fa ny Sabata dia fitsaharana tsara ho an’ny rehetra, ho fifantohana indrindra amin’ny fahamasinana (izay rehetra voafaoka ao anatin’ny hoe an’Andriamanitra, izay no fahamasinana) mba hahazoana soa avy amin’ny fitahian’Andriamanitra amin’io andro io sy ny maha-zava-dehibe azy.» - NACE, t. 206.

Miseho vatana ao amin’ny tandindona asehony ny maha-zava-dehibe ara-panahy ny Sabata. Milaza inona amintsika momba ny dikan’ny Sabata eo amin’ny ara-panahy ireto andininy manaraka ireto ? Tamin’ny fomba ahoana ny fanandramana niainanao mikasika ny Sabata no nanampy anao hahazo tombontsoa bebe kokoa ny amin’izay ampianarin’ireo andalan-teny ireo antsika? Eks. 20:11; Deo. 5:15; Eks. 31:13; Ezek. 20:20; Heb. 4:3-9.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.