Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 10 : Ny lalàna sy ny Filazantsara

01 - 07 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny lalàna moraly amin'izao fotoana izao
Alatsinainy 03 Des.

Ny ankamaroan’ny Kristianina dia milaza fa ny Didy Folo no lalàna moralin’Andriamanitra iraisana maneran-tany. Hita ohatra io fomba fijery io eo amin’ny ady sy raharaham-pitsarana maro any Etazonia, ary Kristianina maro tany an-toerana no nanao izay nampielezana ny Didy Folo tamin’ny toerana ifaneraseran’ny olona, indrindra fa tamin’ny sekolim-panjakana. Taona maromaro lasa izay tany Alabama (fanjakana iray any Etazonia) no nisy fifandroritana ara-pitsarana satria nisy mpitsaran’ny fanjakana nandà ny hanalana ny tsangambaton’ny Didy Folo tao amin’ny efitrano fitsarana, na teo aza ny teny nidina avy tamin’ny fitsarana mahefa ambony kokoa nibaiko ny hanaovana izany. Amin’ny fisainan’ny olona maro dia mbola ny Didy Folo – izay tsy azo eritreretina akory ny hahafoana aza – no lalàna fenitra ampiasain’ Andriamanitra ho an’ny ara-môraly.

Manambara inona ireto andininy manaraka ireto mikasika ny efa nisian’ny lalàna nialoha ny tendrombohitra Sinay ? Gen. 35:1-4; 2:3; 4:8-11; 39:7-9; 44:8; 12:18.

Raha ny lôjika àry no jerena, dia tsy misy dikany raha toa ka natao ho an’ny Jiosy ranoray ny Didy Folo, izany hoe voatokana ho an’ny olona voatondro amin’ny vanim-potoana manokana sy toerana manokana. Moa ve anefa tsy mitombina fa zavatra ratsy eo imason’izao tontolo izao ny halatra, ny vonoan’olona, ny fijangajangana mbamin’ny fanompoan-tsampy na dia tsy mijery ny lafiny kolontsaina aza? Mbola mazava ihany koa ny voalazan’ny Baiboly fa ny lalàna no ahalalana ny ota (Rôm. 7:7), ary ny fiheverana ny lalàna ho foana na efa nosoloina dia fiheverana diso fipetraka ho an’ny Kristianina mino ny Baiboly.

Ahoana no hanampian’ny Jak. 2:11 antsika hahatakatra ny maha-maharitra mandrakizay ny lalàn’Andriamanitra?

Voalaza ao amin’ny 1 Jao. 5:3 fa ny fankatoavana ny lalàn’Andriamanitra dia fanehoantsika ny fitiavantsika Azy. Midika inona izany? Nahoana ny fankatoavana no fanehoana io fitiavana io?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.