Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 10 : Ny lalàna sy ny Filazantsara

01 - 07 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny lalàna sy ny Filazantsara
Sabata 01 Des.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Sal. 19:7,8; Eks. 23:1–9; 1 Jao 5:3; Rôm. 3:19,20; Eks. 20:11,12; Deo. 5:15.

Tsianjery : “Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala Azy isika, dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe: Fantatro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny.” – 1 Jao. 2:3,4.

Hevi-dehibe : Ny lalàna moraly manontolo izay an’Andriamanitra no manambara ny fahotantsika, sy ny filantsika Mpamonjy. Tsy afa-misaraka, araka izany, ny lalàna sy ny filazantsara.

Mitana anjara toerana fototra eo amin’ilay ady lehibe ny lalàna sy ny toetran’Andriamanitra, ary rehefa mifarana ny ady, dia hiseho miharihary eo anatrehan’izao rehetra izao izay nanatri-maso ny maha-marina ny lalàn’Andrimanitra sy ny toetrany ka omeny rariny. Mirongatra hatrany ny ady mandra-pahatongan’izany, ary amin’ny maha-olombelona antsika dia na isika homba ny andaniny na homba ny ankilany, ka izay iandaniantsika no hanapaka izay tompo arahintsika. Izao no tenin’ingahy Bob Dylan: Misy olona tompoinao. Mety ho ny devoly izany, na mety ho Jehôvah, fa tsy maintsy misy ny olona tompoinao. Ireo izay misafidy ny hanompo an’i Jehôvah dia hanompo Azy tokoa amin’ny fitiavana sy ny fankasitrahana noho izay efa natao taminy tamin’ny alalan’i Kristy. Koa satria efa niara-nalevina tamin’i Kristy tamin’ny batisa tamin’ny fahafatesany ireo, dia fantany fa efa noravana ny tenan’ny ota mba tsy hanompoany intsony ny tompo notompoiny taloha – dia ny ota – fa efa nomena azy kosa ny fahalalana hankatò an’Andriamanitra sy ny lalàny.

Amin’ny lesona mandritra ity herinandro ity isika dia hijery ny amin’ny toetoetry ny lalàna, ny antony nanaovana azy, sy ny fifandraisana eo aminy sy ny vaovao mahafaly momba ny fahasoavan’Andriamanitra mahavonjy. Vantany vao azontsika ny lalàn’Andriamanitra, dia manampy antsika izy hanambara hoe akory ny fahasoavana nomena antsika ao amin’i Kristy.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.