Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 10 : Ny lalàna sy ny Filazantsara

01 - 07 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny lalàna sy ny Filazantsara
Talata 04 Des.

Na maro aza ny olona mahatakatra fa mbola hita mitoetra eo amin’ny fiainan’ny Kristianina ny Didy Folo, dia mety hanjavozavo ihany ny anjara asany eo amin’ny drafi-pamonjena. Raha toa ka tsy mahavonjy antsika ny fitandremana ny lalàna, inona àry izany nanaovana azy?

Ahoana no ahafahan’ireto andininy manaraka ireto hanampy antsika hahatakatra ny anjara asan’ny lalàna eo amin’ny fiainan’ny olona izay vonjena amin’ny fahasoavana? Rôm. 3:19,20; Sal. 119:5,6; Rôm. 7:7.

Tsy mbola natao ho fitaovana hahazoam-pamonjena mihitsy ny lalàna. Miaraka amin’ny fiasan’ny Fanahy Masina, ny lalàna dia mamorona ao anatin’ilay mpanota ny faniriana hahazo ny fahasoavan’i Kristy (ny vaovao mahafaly). Amin’ny fahalalany izay mety sy izay tsara ary izay marina, ireo izay tsy nahatratra io fenitra io (izay tsy iza fa isika rehetra) dia hahatsapa ny filany famonjena. Amin’izay lafiny izay ny lalàna dia mampisongadina ny filana ny vaovao mahafaly, ny filana fahasoavana. Amin’ny alalan’i Jesôsy no ahatanteraka io fahasoavana io amintsika. Ny asan’ny lalàna, araka izany, dia hanehoana amintsika ny filantsika famonjena (eny, efa hatrany amin’ny Testamenta Taloha aza) ; ary ny lalàna tsy mbola natao fitaovana hahazoana izany famonjena izany mihitsy.

«Araka ny Soratra Masina dia fametrahana fanontaniana diso fipetraka ny fanontaniana hoe afaka mitondra famonjena ve ny lalàna na tsia – samy manamarina izany ny Testamenta Taloha sy Vaovao ! Tsy misy amin’ireo Testamenta roa ireo no milaza na manambara na mampivoitra fa efa nisy tany aloha ny toy izany.

«Diso tanteraka ny filazana fa nahitsin’ny mpanoratra ny Hebreo (10:1-4) ny lalàna, satria toa mampianatra izany fa ‘mahaisotra ny ota ny ran’ny ombilahy sy ny ran’osilahy.’ ... Fa ny fanatitra dia tandindona sy endrika ary sary an’ohatr’ilay fanatitra anankiray tsy misy kilema izay ho avy.» - FVLG, tt. 394,395.

Jereo anie ny fandikana ny lalàn’Andriamanitra hita eo amin’ny olombelona. Nisy fiantraikany nanao ahoana teo amin’ny fiainanao ny tsy fanajana ny lalàn’Andriamanitra ? Milaza inona aminao ny valin-teninao ny amin’ny maha-mbola misy dikany ny lalàna?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.