Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 11 : Ny fiainana Kristianina

08 - 14 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny fahaiza-mitantana
Alahady 09 Des.

Rehefa mieritreritra ny amin’ny famonjena midika ho fanompoana ny hafa isika, dia tsy azontsika ialana ilay foto-kevitra kristianina momba ny fahaiza-mitantana. Ny amaritan’ny Rakipahalalana Advantista ny teny hoe «FAHAIZA-MITANTANA» dia «Ny andraikitry ny olon’Andriamanitra sy ny fampiasany ny zavatra rehetra izay napetrak’Andriamanitra taminy – ny aina, ny vatana, ny fotoana, ny talenta sy ny fahaiza-manao, ny zavatra ananana, ny fotoana mety hahazoana manompo ny hafa, ary ny fahalalany ny fahamarinana.»

Jereo ireto toko sy andininy manaraka ireto. Anontanio momba ny tsirairay amin’izy ireo ny tenanao hoe: raha jerena ny toe-javatra manokana misy ahy, ahoana no ahafahako maneho eo amin’ny fiainako ny fomba fiaina mahatalanjona ampianaraina ao anatin’ireo andininy ireo ? Tokony hisy fiantraikany manao ahoana eo amin’ny fomba fiainako, eo amin’ny ny fomba fifandraisako amin’ny hafa sy amin’Andriamanitra, ary eo amin’ny fitantanako ny fanomezana izay natolotra ahy ireo fahamarinana ireo? Deo. 8:11-17; Sal. 24:1; Fil. 2:3,4; 1 Jao. 3:16.

Ampianarin’ny Baiboly fa ny tena anton’ny fototra nanaovana ny voarin’Andriamanitra rehetra dia ny hanome voninahitra ny Anarany. Ny ota no nanimba tanteraka io zava-misy io, kanefa Andriamanitra nanao fihetsika mahavonjy amintsika mba hamerenana antsika indray handray anjara miaraka amin’ny voary rehetra eo amin’ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra. Kristy no nividy antsika noho ny amin’ny voninahitr’Andriamanitra (Efes. 1:11-14). Amin’ny fahalalantsika ny asa fanompoana ataon’i Kristy eo amin’ny fiainantsika, na amin’ny fiteny izany na amin’ny fihetsika, no hanomezantsika voninahitra an’Andriamanitra. Ny tena fanehoana feno ny asa fanompoana ataon’i Kristy eo amin’ny fiainantsika dia mitaky ny asa fanompoana ataontsika amin’ny hafa amin’ny alalan’ny fampiasantsika ny fotoanantsika, ny talentantsika, ny fahaiza-manaontsika, ary ny fananantsika.

Ivereno vakina ny andininy novakina androany. Iza tamin’ireny no mahakasika indrindra ny fonao, ary nahoana ? Inona no mampirisika anao hanandrana fiainana mitady izay mahafaly ny hafa, sy ho anao koa? Nahoana no zava-dehibe ho an’ny tenanao eo amin’ny ara-panahy ny mivelona ho an’ny hafa?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.