Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 11 : Ny fiainana Kristianina

08 - 14 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ampahafolon-karena : ampahany bitika monja
Alatsinainy 10 Des.

«Ary hisy mpisorona anankiray, taranak’i Arona, hiaraka amin’ny Levita, raha mandray ny fahafolon-karena izy; ary ny ampahafolon’ny fahafolon-karena dia ho entin’ny Levita miakatra ho ao amin’ny efi-tranon’Andriamanitra, ho ao amin’ny efitra ao an-trano fitehirizan-drakitra. Fa ho ao amin’ireo efi-trano ireo no hitondran’ny Zanak’Isiraely sy ny Levita ny fanaitra asandratra (…)» (Neh. 10:39,40)

Diniho ny fiainanao; diniho hoe hatraiza ny hafohezany; diniho ny tsy fahafahanao mihitsy miala amin’ny fahafatesana (raha tsy hoe tonga ao anatin’ny andro iainanao anga i Kristy). Diniho hoe hidika inona aminao raha toa ny fasana no tena fiafaran’ny fiainanao, araka ny inoan’ny maro. Eto an-tany ianao, ary olona ihany izay fitambarana sela maro itoeran’ny fijaliana ara-nofo izay manao ny ataony rahateo (matetika ao anaty fanaintainana, zava-tsarotra, tahotra), avy eo dia tonga ny farany; na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana, rehefa maty ireo sela rehetra, dia tsy hisy tavela intsony ny aminao afa-tsy nofo mangatsiaka izay hanin’ny olitra sy ny bia (‘bacteries’) mandra-pahafatiny koa.

Izany no mba anjaram-piainantsika rehetra eto amin’ity tontolo lehibe misy antsika ity, hany ny planeta, sy ny fiainantsika isam-batan’olona, ka toa zavatra tsy misy dikany akory, ary tsy hafa fa zava-mampihomehy kanefa tsy tsapan’ny ankamaroantsika akory izay mahatsikaiky aminy.

Mifanohitra indrindra amin’io seha-piainana io, jereo ny zavatra efa nomena antsika ao amin’i Kristy. Jereo ny zavatra efa natolotra antsika tamin’ny alalan’i Kristy. Jereo hoe milaza inona momba ny tombam-bidintsika sy izay natao ho antsika ny planin’ny famonjena, mba tsy hihaonantsika amin’ny laha-piainana aseho etsy ambony.

Inona no efa nomena antsika ao amin’i Kristy? 1 Kôr. 15:51; Apôk. 21:4; Gal. 3:13; Efes. 1:6; Apôk. 22:15. Tokony hidika inona amintsika ireo andininy ireo? Tokony hisy fiantraikany manao ahoana amin’ny lafiny rehetra eo amin’ny fisiantsika ireo teny fikasana ireo?

«Miresaka ny amin’ny fomba fanaterana ampahafolon-karena aho, nefa toa tsinontsinona akory ny fahitako azy! Bitika loatra ny tombany! zava-poana ny hery lany ampiasana ny fitsipiky ny matematika enti-mikajy ny fotoana, ny vola, ary ny fitiavana manoloana ny fitiavana sy ny fahafoizan-tena izay tsy azo refesina sy tsy hay kajiana! Fahafolon-karena ho an’i Kristy! Eny, singan-javatra bitika monja, ary valisoa mahamenatra mihoatra amin’izay novidina lafo loatra! Avy tamin’ny hazo fijaliana teo Kalvary no iantsoan’i Kristy antsika ho amin’ny fanoloran-tena tsy misy fepetra.» - TFC, b. 4, tt. 119,120.

Aorian’ireny zavatra rehetra nataon’i Kristy ho anao ireny, moa tsy ho hainao va ny haneho finoana ampy ka hamerina Aminy ny ampahany bitika monja amin’izay efa nomeny anao?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.